Leveringen - 324337-2022

17/06/2022    S116

Hongarije-Kőszeg: Bussen voor openbaar vervoer

2022/S 116-324337

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kőszeg Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15733627218
Postadres: Jurisics Tér 8
Plaats: Kőszeg
NUTS-code: HU222 Vas
Postcode: 9730
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szigethy Péter
E-mail: szigethypeter@koszeg.hu
Telefoon: +36 94562546
Fax: +36 94999299
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.koszeg.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403672022/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403672022/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Városi autóbuszok beszerzése

Referentienummer: EKR000403672022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2 darab új városi környezetbarát autóbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési

dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,

illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy

adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés

tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki

leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nagy busz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszeg Város Önkormányzata, 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8 .

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db alacsony belépésű 2 tengelyes, szóló M3/I vagy M3/II.. új Euro 6-os dízel meghajtású autóbusz beszerzése.

Üzemanyag: dízel

Teljesítmény minimum: 150 kW

Nyomaték minimum: 750 Nm

Utaslétszám

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 60 fő

Ülő utasok száma

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 30 fő

Maximális hosszúság 10 méter

Maximális szélesség 2,5 méter

Maximális magasság 3,5 méter

Sebességváltó: automata

Tárcsafék elől-hátul

Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

ABS+ASR igen

Külső és belső tájékoztató infotábla

Elektronikus Stabilitásprogram

Aktív fékasszisztens

Elindulássegítő asszisztens

Külső és belső tájékoztató infotábla

Pótkerék

Színezett üveg

Akadálymentesítés

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Jótállási idő az autóbuszok esetében: Ajánlattevő ajánlata szerint, de legalább 24 hónap (2 év)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:

- az autóbuszok forgalomba helyezése és szállítása,

- az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás Ajánlatkérő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan az átadáskor

- az autóbuszok esetében a vállalt jótállási időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

Az autóbusznak meg kell felelni az Euro VI norma kibocsátási határértékeknek a 715/2007 EK rendelet

szabályozása szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat fogadja el: A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-24 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kis busz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kőszeg Város Önkormányzata, 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8 .

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1db alacsony belépésű 2 tengelyes, szóló M3/I. új Euro 6-os dízel meghajtású autóbusz beszerzése.

Üzemanyag: dízel

Teljesítmény minimum: 125 kW

Nyomaték minimum: 400 Nm

Utaslétszám

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 40 fő

Ülő utasok száma

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 10 fő

Maximális hosszúság 8,5 méter

Sebességváltó: automata

Tárcsafék elől-hátul

Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

ABS+ASR

Külső és belső tájékoztató infotábla

Elektronikus Stabilitásprogram

Aktív fékasszisztens

Elindulássegítő asszisztensKülső és belső tájékoztató infotábla

Pótkerék

Színezett üveg

Akadálymentesítés

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Jótállási idő az autóbuszok esetében: Ajánlattevő ajánlata szerint, de legalább 24 hónap (2 év)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:

- az autóbuszok forgalomba helyezése és szállítása,

- az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás Ajánlatkérő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan az átadáskor

- az autóbuszok esetében a vállalt jótállási időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

Az autóbusznak meg kell felelni az Euro VI norma kibocsátási határértékeknek a 715/2007 EK rendelet

szabályozása szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat fogadja el: A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-24 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re.

Igazolási mód:

A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 8., 10., 12., 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

- Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

- A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint: P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]

Eventuele minimumeisen:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti (tömegközlekedési buszok) árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el - mindkét közbeszerzési rész tekintetében - a nettó 45 000 000,- Ft-ot

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.A. Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (kapcsolattartási adatokkal);

- a teljesítés idejét, (kezdés és befejezés időpontja olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző három évben (36 hónap) történt);

- a szerződés tárgyát;

- a szerződés mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében

M.1.B. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. h) pont, valamint a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet alapján az ajánlati felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1.B pontjában előírt követelményeknek megfelelő, az általa megajánlott gépjármű tekintetében a tüzelőanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás értékeit alátámasztó dokumentum(ok) másolatának (független vizsgálószervezet által kibocsátott mérési jegyzőkönyv, és/vagy az EK típusbizonyítvány WHSC mérési eredményeinek, és/vagy gyártói típusbizonyítvány) azon oldalait, amelyek (legalább az alkalmasság minimumkövetelményeknél) az előírt tüzelőanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket egyértelműen alátámasztják. A csatolt dokumentumok hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4)-(5), (7) bekezdésében, 21/A. § és 23. §, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

1. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.1.A. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db tömegközlekedési buszok szállítására vonatkozó referenciával, amely legalább:

- 45 fő teljes befogadóképességgel

- 22 fő fix ülőhellyel

- 112 kW teljesítményű motorral rendelkezik.

2. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.2.A. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db tömegközlekedési buszok szállítására vonatkozó referenciával, amely legalább:

- 30 fő teljes befogadóképességgel

- 7 fő fix ülőhellyel

- 90 kW teljesítményű motorral rendelkezik.

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.1.B.- M.1.2.B: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott autóbusz paraméterei nem

felelnek meg az alábbi előírásoknak: energiafelhasználás (kWh/km vagy kWh/ukm), szén-dioxid

kibocsátás, NOx kibocsátás, THC (amely magában foglalja az NMHC értéket) és PM (PT) részecske

kibocsátás tekintetében legalább EURO VI norma szerinti minősítés.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minimumkövetelmény több szerződésből származó

referenciával nem igazolható.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia bemutatható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Euro VI norma kibocsátási határértéket a 715/2007 EK rendelet

szabályozza az alábbiak szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

A Vevő a számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Eladó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg igénybevételére jogosult. Az Eladó 1 db számla benyújtására jogosult.

Jótállás ajánlattevő vállalása szerint, minimum 24 hónap

Késedelemi kötbér: nettó vételár 1%-a megfelelő mértékű napi késedelmi kötbér. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a szerződésszerű teljesítés alól.

A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 10 napot meghaladó, az Eladó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén az Eladó a nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján.

Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Jármű nettó vételárának 5 %-a.

Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít.

Részletek a szerződéstervezetben!

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. FAKSZ: Krizmanich Gergely (OOO86) 2. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 4. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza. 5. Projekttársaság létrehozása kizárt.(Kbt. 35. § (8) bekezdés) 6. AK hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában fogl. szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el, amennyiben AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. 7. Kieg.táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni. 8. A KBT. 41/B§(2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat - kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak - pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 9. Az eljárásban irányadó a Kbt. 41./A §-a. 10. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap - AT, adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája - amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás - AT a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil. - nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben) -nyil. a Kbt. 66. § (6) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat. 11. Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. 12. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére. 13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 14. A minősített szempontokhoz képest szigorúbb alk. feltételek. 15. A felhívásban és a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 16. Ajánlatkérő a részajánlattételt biztosítja 17. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza. 18. AK a IV.2.6) pont alatt szereplő 1 hónap alatt 30 napot ért. Ajánlatok értékelési szempontjai : Nettó ajánlati ár: fordított arányosság, jótállás: egyenes arányosság ((KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 19. A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a II.2.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Egyösszegű ajánlati: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont aa) megfelelően jár el az Ajánlatkérő. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban.

20. Ajánlati biztosíték összege: mindkét közbeszerzési rész tekintetében: 600 000,-Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10047004-00339715-00000127 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés]

21. Ajánlatkérő kéri ajánlattétel keretében benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot pdf. formátumban.

22. Az ár értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz ártáblázatot kell csatolni, amelyet köteles teljeskörűen kitölteni. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni. Az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, benyújtásának elmaradása esetén Ajánlatkérő az ajánlatot hiánypótlás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022