Leveringen - 324337-2022

17/06/2022    S116

Hongarije-Kőszeg: Bussen voor openbaar vervoer

2022/S 116-324337

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kőszeg Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15733627218
Postadres: Jurisics Tér 8
Plaats: Kőszeg
NUTS-code: HU222 Vas
Postcode: 9730
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szigethy Péter
E-mail: szigethypeter@koszeg.hu
Telefoon: +36 94562546
Fax: +36 94999299
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.koszeg.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Városi autóbuszok beszerzése

Referentienummer: EKR000403672022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nagy busz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kis busz

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU222 Vas
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022