Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 324466-2021

Submission deadline has been amended by:  668464-2021
28/06/2021    S122

Chorwacja-Novi Vinodolski: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

2021/S 122-324466

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36612651354
Adres pocztowy: Dubrova 22
Miejscowość: Novi Vinodolski
Kod NUTS: HR031 Primorsko-goranska županija
Kod pocztowy: 51250
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Maja Malinar
E-mail: maja.malinar@viozcv.hr
Tel.: +385 51403554 / +385 958171495
Faks: +385 51403530
Adresy internetowe:
Główny adres: http://viozcv.hr
Adres profilu nabywcy: www.viozcv.hr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0023442
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica – sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Numer referencyjny: VV 4.1
II.1.2)Główny kod CPV
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

DON 11.

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:

— projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12 000 ES i postrojenja za sušenje mulja,

— projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31 500 ES,

— rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnje.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 133 525.00 HRK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HR031 Primorsko-goranska županija
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mjesto izvođenja radova je: područje gradova Novi Vinodolski i Crikvenica. Detaljnije u t. 16 DON-a.

II.2.4)Opis zamówienia:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku za:• Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, kapacitete 12 000 ES i postrojenja za sušenje muljao Projektna komponenta obuhvaća projektiranje i izgradnju UPOV-a Novi Vinodolski, II stupnja pročišćavanja, veličine 12 000 ES, infrastrukturno opremanje, projektiranje i izgradnju postrojenja za sušenje mulja, projektiranje i izgradnju 1 glavne transportne crpne stanice Ričina (s pripadajućim podmorskim ispustom), NUS za sustav odvodnje te probni rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavne transportne crpne stanice.

— Projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Crikvenica, kapacitete 31 500 ESo Projektna komponenta obuhvaća projektiranje i izgradnju UPOV-a Crikvenica, II stupnja pročišćavanja, veličine 31 500 ES, infrastrukturno opremanje, projektiranje i izgradnju 3 glavnih transportnih crpnih stanica Trajekt (s pripadajućim podmorskim ispustom), Slaven i Igralište, NUS za sustav odvodnje te probni rad UPOV-a i glavnih transportnih crpnih stanica.• Rekonstrukciju 40 m vodoopskrbnog sustava, izgradnju 382 m transportnog sustava otpadnih voda, izgradnju 245 m novog sustava odvodnje te rekonstrukciju 74 m postojećeg sustava odvodnjePredmet nabave odnosno Radovi unutar ovog ugovora se sastoje od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja), (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) izgradnja postrojenja, (4) puštanje postrojenja u pogon, (5) obuke osoblja Naručitelja, (6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te (7) otklanjanja nedostataka tijekom jamstvenog roka (Razdoblja odgovornosti za nedostatke), u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).Prilikom izrade tehničke dokumentacije odabrani Ponuditelj ima obvezu tehničku specifikaciju izraditi na način da u potpunosti primjeni odredbe Zakona o javnoj nabavi, Pravilnika o dokumentaciji o nabavite ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20) te Pravila o financijskim korekcijama koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.napomena: Opći uvjeti ugovora su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje”, prvo izdanje 1999, izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu. Opći uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja. Naručitelj će te troškove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u periodu od objave obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku. Zahtjevu za refundacijom troškova zainteresirani gospodarski subjekt mora priložiti i dokaze o kupnji (preslika računa i sl.) te podatke za uplatu nadoknađenih troškova (broj računa i sl.). Gospodarski subjekt zahtjev za refundacijom troškova može dostaviti uz ponudu ili Naručitelju u roku 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave.CPV oznaka predmeta nabave: 45232421-9 Objekti za obradu otpadnih voda 45252100-9 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda 45252127-4 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda45252130-8 Oprema uređaja za otpadne vode 45232431-2 Crpna stanica otpadnih voda45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OT - Operativni troškovi / Waga: 10 % / 10 bodova
Cena - Waga: 90 % / 90 bodova
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 133 525.00 HRK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Gospodarski subjekt je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 21.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U ponudi se obvezno dostavlja eespd obrazac – popratni dokumenti se ne dostavljaju uz ponudu.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno naprijed navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17, 75/20) ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke. Također podugovaratelji te subjekti na koje se gospodarski subjekt oslanja isto tako moraju pojedinačno dokazati sposobnost iz ove točke.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

DON 21.2.1 Ekonomska i financijska sposobnost – Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov („opći“) godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, zajedno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a

DON 21.3.1 Tehnička i stručna sposobnost - Popis usluga i radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini. Ponuditelj mora dokazati prethodno iskustvo na način kako je navedeno u tablici iz točke 21.3.1 DON

DON 21.3.2 Tehnički stručnjaci: Ponuditelj mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju tim sastavljen od sljedećih tehničkih stručnjaka: Stručnjak 1: Projektant, Stručnjak 2: Tehnolog, Stručnjak 3: Inženjer Gradilišta, Stručnjak 4: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada

Detaljnije u DON/u 21.2.1, 21.3.1, 21.3.2

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

33.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude.

33.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

33.3 Jamstvo za povrat avansa.

33.5 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Detaljnije navedeno u DON 33.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i radove koji su predmet ovog postupka javne nabave, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo.

Privremene situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za izvršene radove, obavljene usluge i isporućenu robu.

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC, te iste platiti u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru (14.7(b)).

Detaljnije navedeno u točki 53 DON/a.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

DON 22. - Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Na području Republike Hrvatske poslove projektiranja i djelatnost građenja mogu obavljati osobe koje su za to registrirane u skladu sa pozitivnim propisima.

Ponuditelj mora voditi računa da u izvršenju ugovora poslove projektanta odnosno inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe – osim Stručnjaka 2: Tehnolog i Stručnjaka 4: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada – trebaju obavljati stručnjaci, koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Detaljnije navedeno u točki 52. DON-a.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Chorwacki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, HR-51250 Novi Vinodolski.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

DON 39.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja, članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereno pečatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Naručitelj zbog opsežnosti cjelokupne Dokumentacije o nabavi, Knjigu 5 – Podaci za projektiranje i nacrti nije u mogućnosti zbog tehničkih ograničenja objaviti u cijelosti u EOJN RH, stoga upućuje sve zainteresirane gospodarske subjekte da Knjigu 5 – Podaci za projektiranje i nacrti preuzmu sa druge Internet adrese,

MAPA 1: Crpne stanice CR

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.1Crpne%20staniceCRI.7z

Mapa 2: Crpne stanice NV

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.2%20Crpne%20stanice%20NV.7z

Mapa 3: UPOV-i i sušara

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.3%20UPOVi%20i%20susara.7z

Mapa 4: Ispust CRI

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.4%20Ispust%20CRI.7z

Mapa 5: Ispust NV

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.5%20Ispust%20NV.7z

Mapa 6: NUS

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.6%20NUS.7z

Mapa 7: Ostalo

https://viozcv.hr/dokumentacija/5.7%20Ostalo.7z

Naručitelj zbog opsežnosti cjelokupne Dokumentacije o nabavi, postojeću dokumentaciju (projektnu dokumentaciju) nije u mogućnosti zbog tehničkih ograničenja objaviti u cijelosti u EOJN RH, stoga upućuje sve zainteresirane gospodarske subjekte da postojeću dokumentaciju (projektnu dokumentaciju) preuzmu sa Internet adrese Naručitelja: http://www.vodovod-zrnovnica.hr/natjecaji-nadmetanja/javna-nadmetanja/2019-godina/projektiranje-izgradnja-i-pustanje-u-rad-upov-a-postrojenja-za-susenje-mulja-i-glavnih-transportnih-crpnih-stanica-sustav-odvodnje-otpadnih-voda-aglomeracija-novi-vinodolski-crikvenica-selce

Ponuditelji nemaju obvezu uvida u postojeću dokumentaciju (projektnu dokumentaciju), no isto se preporuča.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adres pocztowy: Koturaška cesta 43/IV
Miejscowość: Zagreb
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Faks: +385 14559933
Adres internetowy: www.dkom.hr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

DON 49.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH (putem sustava e-Žalba). Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adres pocztowy: Koturaška cesta 43/IV
Miejscowość: Zagreb
Kod pocztowy: 10000
Państwo: Chorwacja
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Faks: +385 14559933
Adres internetowy: www.dkom.hr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021