Bauleistung - 324555-2015

16/09/2015    S179    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2015/S 179-324555

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Punkt kontaktowy: Pion Zakupów i Logistyki
Osoba do kontaktów: Dorota Ulandowska
02-015 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224455304
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpwik.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015:
„Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej.
Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015:
„Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej.
Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232400, 45232440, 45230000, 45233123

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 13 038 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
01677/WS/PW/PRO-JRP-T1/B/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 154-283604 z dnia 12.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015: „Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul .Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej. Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1. INSTAL Warszawa S.A. 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o.
Siennicka 29, Komuny Paryskiej 5
04-394, 30-398 Warszawa, Kraków
Polska
E-mail: biuro@instalwaw.com.pl
Tel.: +48 226204828
Faks: +48 226546220

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 530 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 038 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:

Zamówienie uzupełniające na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz pkt VI.3) ogłoszenia o zamówieniu nr Dz.U. UE nr 2015/S 049-084540 z 11.3.2015, zmienione ogłoszeniem 2015/S 051-087897 z 13.3.2015 r.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

.
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a–198 g ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.9.2015