Bauleistung - 324555-2015

16/09/2015    S179    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2015/S 179-324555

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Bauauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Kontaktstelle(n): Pion Zakupów i Logistyki
Zu Händen von: Dorota Ulandowska
02-015 Warszawa
Polen
Telefon: +48 224455304
E-Mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.mpwik.com.pl

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Umwelt
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015:
„Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej.
Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Bauauftrag
Ausführung
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Warszawa.

NUTS-Code PL12

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015:
„Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej.
Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych "Powiśle" przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

45232400, 45232440, 45230000, 45233123

II.1.6)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 13 038 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (für die Fälle, die in Abschnitt 2 des Anhangs D1 aufgeführt sind)
Begründung der Auftragsvergabe ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl.):
Richtlinie 2004/18/EG

1) Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2004/18/EG

Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden.
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
01677/WS/PW/PRO-JRP-T1/B/2015
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2015/S 154-283604 vom 12.8.2015

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung: Udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z kontraktem podstawowym nr 8/UK/PRO-JRP-T1/B/2015 z 22.5.2015: „Zadanie I. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Lucerny na odcinku od istniejącej kanalizacji w rejonie ul .Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej. Zadanie II. Przebudowa Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” przy ul. Dobrej 74 w Warszawie”, a polegającego na: Realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: DN 0,50 m, w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. lucerny do ul. Mirtowej, DN 0,20 m w ul. Mydlarskiej, na odcinku od ul. Mirtowej do Drogi dojazdowej (w rejonie posesji 3N), DN 0,20 m w ul. Paczkowskiej, na odcinku od ul. Mydlarskiej w kierunku posesji 22 DN 0,20 m w Drodze Dojazdowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału ulicznego do granic ewidencyjnych nieruchomości w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
3.9.2015
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

1. INSTAL Warszawa S.A. 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o.
Siennicka 29, Komuny Paryskiej 5
04-394, 30-398 Warszawa, Kraków
Polen
E-Mail: biuro@instalwaw.com.pl
Telefon: +48 226204828
Fax: +48 226546220

V.4)Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 13 530 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 13 038 000 PLN
mit MwSt. MwSt.-Satz (%) 23
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: ja
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll:
unbekannt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:

Zamówienie uzupełniające na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz pkt VI.3) ogłoszenia o zamówieniu nr Dz.U. UE nr 2015/S 049-084540 z 11.3.2015, zmienione ogłoszeniem 2015/S 051-087897 z 13.3.2015 r.

VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

.
Polen

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu.
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a–198 g ustawy.
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11.9.2015