Paslaugos - 324606-2019

11/07/2019    S132    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Rybnik: Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos

2019/S 132-324606

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Jasińska-Gmerek
Telefonas: +48 324392000
El. paštas: rybnik@um.rybnik.pl
Faksas: +48 324224124
NUTS kodas: PL227

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.rybnik.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://bip.um.rybnik.eu/
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projek

Nuorodos numeris: ZP.271.63.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79950000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie multimedialnej i interaktywnej wystawy stałej pod roboczym tytułem: „Wiek Pary”, w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 252 032.52 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL227
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto Rybnik

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

— opracowanie projektu wykonawczego (jako rozwinięcie i uszczegółowienie projektu koncepcyjnego), w tym: kwerenda i pozyskanie materiałów archiwalnych, opracowanie treści i projektów graficznych plansz i prezentacji, opracowanie szczegółowych scenariuszy materiałów multimedialnych, opracowanie projektu systemu multimedialnego i oświetlenia ekspozycyjnego, wykonanie szczegółowych rysunków technicznych stanowisk i systemów wystawienniczych,

— wykonanie instalacji sygnałowej i sterującej,

— wykonanie i montaż zabudowy ekspozycyjnej,

— dostawa i montaż sprzętu AV i komputerowego,

— dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego,

— wykonanie i uruchomienie zawartości multimedialnej,

— wykonanie i montaż stanowisk edukacyjnych,

— uruchomienie wystawy, szkolenie dla personelu.

Informujemy również, że w obiekcie są aktualnie prowadzone prace budowlane, których zakres został opisany w dokumentacji stanowiącej załącznik do przetargu p.n.: „Modernizacja budynków nadszybia

I maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku”, opublikowanej na stronie BIP UM Rybnika, pod adresem:

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=42780

W dokumentacji zostały zawarte wszystkie istotne dodatkowe informacje dotyczące obiektu, w którym będzie wykonana wystawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 3 252 032.52 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/05/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

WND-RPSL.05.03.01-24-05B2/17

II.2.14)Papildoma informacija

Realizacja zadania jest ujęta w dofinansowywanym projekcie unijnym (EFRR – RPO WŚL 2014-2020), natomiast stanowi koszt niekwalifikowany tego projektu.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 pkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

Administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 5 stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 ppkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

Zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę polegająca na:

i. opracowaniu co najmniej jednego projektu wykonawczego multimedialnego i interaktywnej wystawy stałej o wartości realizacji co najmniej 3 000 000 PLN brutto i powierzchni co najmniej 1 000 m2, zlokalizowanej w obiekcie objętym ochroną konserwatorską, oraz

ii. wykonaniu co najmniej jednej multimedialnej i interaktywnej wystawy stałej o wartości 3 000 000 PLN brutto lub większej i powierzchni co najmniej 1 000 m2, w tym wykonaniu zabudowy ekspozycyjnej, instalacji sygnałowej i sterującej z centralnym systemem sterowania wystawą, multimedialne stanowiska edukacyjne, prezentacje interaktywne, mappingi, animacje, słuchowiska, dostawę i montaż sprzętu AV i komputerowego oraz oświetlenia ekspozycyjnego. Zamawiający dopuszcza, aby powyższe warunki zostały zrealizowane w ramach dwóch różnych usług lub jednej usługi zawierającej oba powyższe zakresy.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:

i. projektanta wystaw posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej trzech projektów wykonawczych multimedialnych wystaw stałych, o powierzchni co najmniej 1 000 m2 każda,

ii. kierownika projektu posiadającego doświadczenie w koordynacji prac przy wykonaniu co najmniej trzech multimedialnych wystaw stałych, każda o powierzchni co najmniej 1 000 m2.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.:wykazu usług oraz wykazu osób.

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony:

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub

2) przez minimum jeden podmiot (podwykonawcę) udostępniający doświadczenie samodzielnie;

3) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

4. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, POLSKA, sala nr 257

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.

5. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 40 %, wartość artystyczna i funkcjonalna 60 %.

6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

— „Formularz oferty”– załącznik nr 1 do SIWZ,

— Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

— Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza w sytuacji:

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (spółki cywilne/ konsorcja) – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty,

— dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

— w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dokument złożony w formie oryginału (tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta).

7. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 PLN. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

8. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587801
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587801
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/07/2019