Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 324693-2017

18/08/2017    S157

Belgie-Brusel: Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací

2017/S 157-324693

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací.

Spisové číslo: OIB.02/PO/2017/042/773.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je poskytnout technickou pomoc s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 810 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací v Bruselu

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71210000 Architektonické poradenství
71221000 Architektonické služby pro budovy
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
71223000 Architektonické služby pro přístavbu budov
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
71245000 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
71246000 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000 Dohled nad stavebními pracemi
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71310000 Poradenské inženýrství a stavební služby
71312000 Poradenství v oblasti pozemního stavitelství
71313400 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
71313420 Ekologické normy pro stavbu
71313440 Služby spojené s posouzením vlivu stavby na životní prostředí
71315000 Stavební služby
71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
71315200 Stavební poradenství
71315210 Poradenství v oblasti stavebních služeb
71315300 Stavební geodézie
71321100 Hospodárnost budov
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a okolí.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytování technické pomoci s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací, která se bude týkat zejména budov obývaných nebo řízených Evropskou komisí v Bruselu, ale i budov jiných orgánů nebo institucí EU, s nimiž Komise uzavřela dohodu o úrovni služeb; tyto mohou být realizovány jinde na území EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 410 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: správní úvěry Evropské unie.
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Technická pomoc s prováděním stavebních projektů v oblastech stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací v Karlsruhe

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71210000 Architektonické poradenství
71221000 Architektonické služby pro budovy
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
71223000 Architektonické služby pro přístavbu budov
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71244000 Výpočet nákladů, sledování nákladů
71245000 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
71246000 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000 Dohled nad stavebními pracemi
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
71310000 Poradenské inženýrství a stavební služby
71312000 Poradenství v oblasti pozemního stavitelství
71313400 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí
71313420 Ekologické normy pro stavbu
71313440 Služby spojené s posouzením vlivu stavby na životní prostředí
71315000 Stavební služby
71315100 Poradenství v oblasti stavebních materiálů
71315200 Stavební poradenství
71315210 Poradenství v oblasti stavebních služeb
71315300 Stavební geodézie
71321100 Hospodárnost budov
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlsruhe.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytování technické pomoci s prováděním stavebních projektů (renovace, asanace nebo (re-)konstrukce) v oblasti stavebního inženýrství, architektury a množstevních kalkulací, které se budou týkat zejména budov Evropské komise v Karlsruhe (Německo) obývaných Společným výzkumným střediskem (JRC) v souladu s jaderným regulačním rámcem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: správní úvěry Evropské unie.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie účetních výkazů (účetní rozvahy a účtů zisku a ztráty) za uplynulé 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokumentaci jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz celkového ročního obratu během posledních 3 finančních let.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

aby byli vybráni, musí uchazeči poskytnout doklad o průměrném ročním obratu za položku č. 1 ve výši 3 200 000 EUR a za položku č. 2 ve výši 1 200 000 EUR. Pokud uchazeč předloží nabídky na obě 2 položky, musí být jeho průměrný celkový roční obrat, který bude brán v úvahu, alespoň ve výši 4 000 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— doklad o vzdělání a odborných kvalifikacích (životopisy) svých zaměstnanců a o jejich odborné praxi.

Důkazní prostředky: uchazeč musí za každý zaměstnanecký profil předložit životopisy, v nichž budou uvedeny získané diplomy (a přiložit jejich kopii), stupeň dokončeného vzdělání a odborná praxe.

Přiloženy musí být i osvědčení uvádějící nejvyšší dosaženou úroveň cizího jazyka,

— seznam hlavních poskytovaných služeb, jakož i dalších služeb, které byly poskytnuty v souvislosti se zakázkou (v případě položky č. 1: technická pomoc a poradenství týkající se provádění stavebních projektů v případě položky č. 2: technická pomoc a poradenství s prováděním stavebních projektů podléhajících jadernému regulačnímu rámci) v uplynulých 3 letech, včetně údajů o množstvích, datech a kontaktních údajů veřejných nebo soukromých příjemců,

— certifikaci řízení jakosti (např. ISO 9001 nebo ekvivalent) nebo v případě, že uchazeč nemá přístup k těmto osvědčením nebo nemá možnost je získat ve stanovených termínech, jiné důkazy o rovnocenných opatřeních v oblasti zabezpečení kvality, které sám poskytne.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

aby byli vybráni, musí uchazeči předložit doklad o tom, že mají k dispozici zaměstnance s následujícími profily:

(A) profily pro obě položky č. 1 a č. 2:

— architekt nebo inženýr (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s 10letou praxí na každý profil „vedení projektu v oblasti architektury nebo stavebního inženýrství“,

— architekt (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s 5 letou praxí v oblasti projektování a dohledu v případě výstavby kancelářských budov,

— inženýr stavebních služeb (se vzděláním na úrovni magisterského studia) s alespoň 5letou praxí v této oblasti,

— rozpočtář (se vzděláním na úrovni magisterského studia: stavební inženýr, architekt, geodet nebo rovnocenná kvalifikace v oblasti stavebnictví nebo pozemního stavitelství) s minimálně 5letou praxí v oblasti řízení nákladů, doby výstavby a kvality ve vztahu k projektům v oblasti stavebnictví, pozemního inženýrství a renovací, registrovaný ve svazu belgických rozpočtářů (UBQS), Evropském výboru stavebních ekonomů (CEEC) nebo s rovnocennou registrací;

(B) profily specifické pro položku č. 1:

— plánovač (se vzděláním na magisterské úrovni: architekt nebo stavební inženýr nebo rovnocenná kvalifikace v oblasti stavebnictví nebo pozemního inženýrství), s osvědčením anebo kvalifikacemi v oboru plánování. Alespoň 5 let praxe v této oblasti,

— vedoucí BIM (projektování informačních modelů budovy) (inženýr nebo architekt se vzděláním na úrovni magisterského studia) a alespoň 5letou praxí v oblasti řízení stavebních projektů a 2letou praxí jako vedoucí v oboru BIM;

(C) profily specifické pro položku č. 2:

— elektrický inženýr se specializací v oblasti vysokonapěťové elektřiny, s 5letou odbornou praxí v oblasti realizace projektů vysokého napětí a projektování plánů rozvodů elektřiny a roční odbornou praxí v odvětví jaderné energetiky. Důkladná znalost VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – německé právní předpisy pro stavebnictví) a HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – německé zákonné předpisy, kterými se stanoví různé úrovně poplatků). Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— elektroinženýr v oboru automatizace a komunikací s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace komunikačních a automatizačních projektů, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost VOB a HOAI. Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— procesní inženýr pro odvětrávací systémy s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace projektů odvětrávání, chlazení a teplotně řízených systémů, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost VOB a HOAI. Vynikající znalost němčiny – alespoň na úrovni C1, s osvědčením,

— procesní inženýr se specializací na technologii řízení odvětrávání, s 5letou odbornou praxí v oblasti stavebních služeb a realizace projektů v oblasti automatizačních technologií a stavební automatizace, včetně 1 roku v odvětví jaderného inženýrství. Důkladná znalost systémů Siemens WinCC, Siemens PCS7 a Siemens ProTool. Vynikající znalost němčiny – na úrovni alespoň C1, s osvědčením.

Aby byli vybráni, musí být uchazeči schopni předložit doklad:

pro položku č. 1:

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů každého v hodnotě překračující 10 000 000 EUR,

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů každého v hodnotě od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR;

pro položku č. 2:

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů, které podléhají jadernému regulačnímu rámci, každého v hodnotě překračující 10 000 000 EUR,

— o alespoň 3 zadáních v oblasti stavebních projektů, které podléhají jadernému regulačnímu rámci, každého v hodnotě mezi 1 000 000 EUR a 10 000 000 EUR.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/10/2017
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně oprávněný zástupce na uchazeče (je nutno předložit cestovní pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců po zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Tato rámcová dohoda poběží po úvodní dobu 2 let (24 měsíců) ode dne jejího vstoupení v platnost a může být obnovena dvakrát tichou dohodou, pokaždé na další období v délce 1 roku (12 měsíců), tj. maximální dobu 4 let (= 2+1+1).

3) Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

4) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/08/2017