Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 324693-2017

18/08/2017    S157

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților

2017/S 157-324693

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/P001
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților.

Număr de referinţă: OIB.02/PO/2017/042/773.
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 810 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților în Bruxelles

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71200000 Servicii de arhitectură şi servicii conexe
71210000 Servicii de consultanţă în arhitectură
71221000 Servicii de arhitectură pentru construcţii
71222000 Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare
71223000 Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71244000 Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
71245000 Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
71246000 Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii
71247000 Supraveghere a lucrărilor de construcţii
71250000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare
71310000 Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
71312000 Servicii de consultanţă în inginerie structurală
71313400 Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71313420 Standarde de mediu pentru construcţii
71313440 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71315000 Instalaţii tehnice de construcţii
71315100 Servicii de consultanţă pentru lucrări de bază
71315200 Servicii de consultanţă în domeniul imobiliar
71315210 Servicii de consultanţă în instalaţii tehnice de construcţii
71315300 Servicii de examinare a construcţiilor
71321100 Servicii privind aspectele economice din sectorul construcţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles și împrejurimi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților care implică în principal clădirile ocupate de Comisia Europeană în Bruxelles, dar și clădirile altor instituții europene sau organe ale Uniunii Europene cu care Comisia a încheiat un acord privind nivelul serviciilor și care ar putea să fie localizate în altă parte pe teritoriul Uniunii Europene.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 410 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: creditele administrative ale Uniunii Europene.
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților în Karlsruhe

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71200000 Servicii de arhitectură şi servicii conexe
71210000 Servicii de consultanţă în arhitectură
71221000 Servicii de arhitectură pentru construcţii
71222000 Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare
71223000 Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor
71240000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71244000 Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
71245000 Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
71246000 Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii
71247000 Supraveghere a lucrărilor de construcţii
71250000 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare
71310000 Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
71312000 Servicii de consultanţă în inginerie structurală
71313400 Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71313420 Standarde de mediu pentru construcţii
71313440 Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii
71315000 Instalaţii tehnice de construcţii
71315100 Servicii de consultanţă pentru lucrări de bază
71315200 Servicii de consultanţă în domeniul imobiliar
71315210 Servicii de consultanţă în instalaţii tehnice de construcţii
71315300 Servicii de examinare a construcţiilor
71321100 Servicii privind aspectele economice din sectorul construcţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Locul principal de executare:

Karlsruhe.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților care implică în principal clădirile Comisiei Europene din Karlsruhe (Germania) care sunt ocupate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: creditele administrative ale Uniunii Europene.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.

NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente;

— o declarație privind cifra de afaceri anuală totală realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada realizării unei cifre de afaceri totale anuale medii pentru lotul 1 de 3 200 000 EUR (pe an) și pentru lotul 2 de 1 200 000 EUR (pe an). În cazul în care ofertantul depune ofertă pentru cele 2 loturi, cifra de afaceri totală anuală medie care va fi luată în considerare este de minimum 4 000 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— calificările educaționale și profesionale (CV-uri) ale membrilor personalului ofertantului, precum și experiența lor profesională;

Mijloace justificative: pentru toate profilurile, ofertantul trebuie să furnizeze CV-uri care să ateste diplomele obținute (a se anexa o copie), nivelul studiilor finalizate și al experienței profesionale.

Pentru competențele lingvistice, trebuie anexat, de asemenea, un certificat care atestă cel mai înalt nivel atins;

— lista principalelor servicii prestate, precum și a serviciilor suplimentare prestate în legătură cu contractul (pentru lotul 1: asistență și consultanță tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare, pentru lotul 2: asistență și consultanță tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear), în ultimii 3 ani, indicând valorile, datele și detaliile de contact ale beneficiarilor, publici sau privați;

— un certificat de management al calității (de exemplu, ISO 9001 sau echivalent) sau, în cazul în care ofertantul nu are acces la astfel de certificate sau nu are nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite, alte dovezi ale măsurilor echivalente de asigurare a calității furnizate de el însuși.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal cu următoarele profiluri:

(A) profiluri comune loturilor 1 și 2:

— arhitect sau inginer (cu studii la nivel de masterat), cu 10 ani de experiență, pentru profilul de „șef de proiect în domeniul arhitecturii sau construcțiilor”;

— arhitect (cu studii la nivel de masterat), cu minimum 5 ani de experiență în domeniul proiectării și supravegherii executării de lucrări imobiliare de birouri;

— inginer (cu studii la nivel de masterat) specializat în echipamente tehnice pentru clădiri, cu minimum 5 ani de experiență în acest domeniu;

— economist în domeniul construcțiilor („quantity surveyor”) (cu studii la nivel de masterat: inginer, arhitect, economist sau o diplomă echivalentă în domeniul construcțiilor sau ingineriei civile), cu minimum 5 ani de experiență în domeniul gestionării costurilor, termenelor de execuție și cantităților aferente proiectelor de construcții, de inginerie civilă și de renovare, care este afiliat la Uniunea belgiană a economiștilor în domeniul construcțiilor (UBQS), la Comitetul european al economiștilor în domeniul construcțiilor (CEEC) sau echivalent;

(B) profiluri specifice lotului 1:

— programator (cu studii la nivel de masterat: arhitect, inginer constructor sau diplomă echivalentă în domeniul construcțiilor sau ingineriei civile), care este certificat și/sau calificat în domeniul programării. Minimum 5 ani de experiență în acest domeniu;

— manager BIM (cu studii la nivel de masterat: inginer sau arhitect), cu minimum 5 ani de experiență în gestionarea proiectelor de construcții și 2 ani în calitate de manager BIM;

(C) profiluri specifice lotului 2:

— inginer electrician specializat în energia electrică de înaltă tensiune, cu 5 ani de experiență profesională în executarea de proiecte de curent tare și proiectarea de planuri de distribuție a energiei electrice, precum și cu 1 an de experiență profesională în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – orientările legale germane pentru construcții) și HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – orientările legale germane pentru definirea diferitelor niveluri de onorarii). Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer electrician specializat în automatizare și comunicații, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de comunicare și automatizare, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB și HOAI. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer de proces specializat în tehnologia ventilației, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de ventilație, refrigerare și control al temperaturii, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB și HOAI. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer de proces specializat în tehnologia controlului ventilației, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de tehnologie a automatizării și de automatizare a clădirilor, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind programele Siemens WinCC, Siemens PCS7 și Siemens ProTool. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat.

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să aibă capacitatea de a demonstra:

pentru lotul 1:

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare fiecare cu o valoare de peste 10 000 000 EUR;

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare fiecare cu o valoare cuprinsă între 1 000 000 EUR și 10 000 000 EUR;

pentru lotul 2:

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear, fiecare cu o valoare de peste 10 000 000 EUR;

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear, fiecare cu o valoare cuprinsă între 1 000 000 EUR și 10 000 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/10/2017
Ora locală: 17:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/10/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un pașaport sau o carte de identitate). Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze în scris Unitatea OIB.02.002 Achiziții publice (a se vedea detaliile indicate la punctul I.1), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni după atribuire.

VI.3)Informații suplimentare:

1) Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze pe site. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii performanțelor de mediu.

2) Contractul-cadru va avea o durată inițială de 2 ani (24 de luni) de la data intrării în vigoare și poate fi reînnoit de două ori prin acord tacit, de fiecare dată pentru o perioadă suplimentară de 1 an (12 luni), rezultând o durată maximă de 4 ani (= 2+1+1).

3) Timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare celor alocate părții căreia i-a fost atribuit contractul de către autoritatea contractantă.

4) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitația la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/08/2017