Leveringen - 324707-2022

17/06/2022    S116

Duitsland-Potsdam: Brandbluswagens

2022/S 116-324707

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg
Postadres: Henning-von-Tresckow-Straße 9-13
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14467
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@mik.brandenburg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mik.brandenburg.de/mik/de/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSDYYDYHUV/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg
Postadres: Am Baruther Tor 20
Plaats: Zossen
NUTS-code: DE40H Teltow-Fläming
Postcode: 15806
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle.zdpol@polizei.brandenburg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.polizei.brandenburg.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSDYYDYHUV
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung Gerätewagen Katastrophenschutz

Referentienummer: V-22/0287
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gerätewagen für den Katastrophenschutz

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gerätewagen-Wassergefahren (GW-WG)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34114000 Speciale voertuigen
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40 Brandenburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landesschule und Technische Einrichtung für den Brand- und Katatstrophenschutz des Landes Brandenburg Karl-Marx-Str. 13 14811 Borkheide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Gerätewagen-Wassergefahren (Los 1) und Gerätewagen-Verpflegung (Los 2) für verschiedene untere Katastrophenschutzbehörden des Landes Brandenburg

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Laufzeit der Rahmenvereinbarungen: 24 Monate zzgl. zweimaliger optionaler Verlängerung um jeweils 12 Monate

Maximale Vertragslaufzeit: 48 Monate

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gerätewagen-Verpflegung (GW-V)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
34114000 Speciale voertuigen
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40 Brandenburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landesschule und Technische Einrichtung für den Brand- und Katatstrophenschutz des Landes Brandenburg Karl-Marx-Str. 13 14811 Borkheide

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Gerätewagen-Wassergefahren (Los 1) und Gerätewagen-Verpflegung (Los 2) für verschiedene untere Katastrophenschutzbehörden des Landes Brandenburg

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Laufzeit der Rahmenvereinbarungen: 24 Monate zzgl. zweimaliger optionaler Verlängerung um jeweils 12 Monate

Maximale Vertragslaufzeit: 48 Monate

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Einzureichende Unterlagen:

- E1 Unternehmensdarstellung und Eigenerklärung Eignung (VgV) (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einzureichende Unterlagen:

- E2 Bietergemeinschaftserklärung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)

- E3 Erklärung Unterauftragnehmer (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einzureichende Unterlagen:

- E4 Eigenerklärung zu Referenzen (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/08/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Angebotsöffnung ist nicht öffentlich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXSDYYDYHUV

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Verstöße gegen Vergabebestimmungen sind gegenüber dem Auftraggeber unverzüglich zu rügen. Bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben, bis spätestens zum Ablauf der Angebotsfrist. Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der o.a. Vergabekammer des Landes Brandenburg schriftlich gestellt werden.

Beantragt ein Unternehmen die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens, ist der Antrag gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,

- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung benannten Frist nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden oder

- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg
Postadres: Am Baruther Tor 20
Plaats: Zossen
Postcode: 15806
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle.zdpol@polizei.brandenburg.de
Internetadres: https://www.polizei.brandenburg.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022