Supplies - 32475-2022

21/01/2022    S15

Nederland-Utrecht: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 015-032475

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Nationaal identificatienummer: 391893965
Postadres: Orteliuslaan 1000
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3528BD
Land: Nederland
Contactpersoon: Esther Jansen
E-mail: inkoop@ciz.nl
Telefoon: +31 887891000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ciz.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b3c37ddda54373075c7045cfe60b8785
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b3c37ddda54373075c7045cfe60b8785
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zorg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Hardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering ICT Hardware en onderhoud aan ICT Hardware

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

niet bepaald

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De basisduur van de raamovereenkomst bedraagt twee (2) jaar en kan twee (2) maal met één (1) jaar verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De basisduur van de raamovereenkomst bedraagt twee (2) jaar en kan twee (2) maal met één (1) jaar verlengd worden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-midden-nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2022