A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 32478-2015

Normál nézet megjelenítése

29/01/2015    S20

Magyarország-Budapest: Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

2015/S 020-032478

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cseh Katalin
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-2073
Fax: +36 14298000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Expedíció
Postai cím: Szabadság tér 8–9., Kiss Ernő utcai bejár
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központi Expedíció
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-2736
Fax: +36 14282900

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítására.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. vagy a megrendelésben megjelölt budapesti telephely.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az ajánlatkérő számára részére komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítása a felmerülő igényekhez igazodó mennyiségben és tárgyban, eseti megrendelések alapján a szerződés hatálya alatt folyamatosan, illetve a keretösszeg eléréséig (amelyik előbb következik be), a dokumentációban részletezettek szerint, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika, 73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, 79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások, 73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások, 79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés keretében komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítása:
I. Konjunktúra-kutatás
A kutatás célja, hogy kombinált módszertani megközelítéssel készülő felmérésekkel feltérképezze a lakossági és vállalati szektor jövővel kapcsolatos várakozásait, azok ok-okozati összefüggéseit. Az ehhez szükséges kérdőíveknek megfelelő tartalommal kell kiegészülniük a standard konjunktúra-kérdéseken felül, egyeztetve az ajánlatkérővel.
A kutatás kötelező elemei, gyakorisága:
— lakossági konjunktúra-kutatás – havonta 1 500 fős, CATI-módszerű, országos lekérdezés (célcsoport: háztartások és felnőtt korú magyar lakosság);
— lakossági konjunktúra-kutatás – havonta 4 db fókuszcsoportos kvalitatív kutatás (célcsoport: háztartások és felnőtt korú magyar lakosság);
— vállalati konjunktúra-kutatás – havonta 1 000 vállalatot érintő, CATI-módszerű, országos lekérdezés (célcsoport: magyarországi mikró-, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok);
— vállalati konjunktúra-kutatás – havonta 10 db kvalitatív mélyinterjú (célcsoport: magyarországi mikró-, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok tulajdonosai és vezető tisztségviselői) felvétele.
II. A lakosság pénzügyi magatartásának, attitűdjeinek vizsgálata
A kutatás célja, hogy felmérje a lakosság gazdasági-pénzügyi magatartását, attitűdjeit. A kutatás során a lakosság körében tipikusnak tekinthető pénzügyi műveletekre kell fókuszálni, amelyek ismeretében megismerhetővé válnak különösen a háztartások kiadásszerkezete, illetve tervezett és megvalósult beruházásaik.
A kutatás kötelező elemei, gyakorisága:
— havonta 1 500 fős, CATI-módszerű, országos lekérdezés (célcsoport: felnőtt korú magyar lakosság), részben állandó, részben ismétlődő és részben változó tartalmú kérdőívekkel
— havonta 4 db fókuszcsoportos kvalitatív kutatás (célcsoport: háztartások és felnőtt korú magyar lakosság)
III. Szakpolitikai tanulmányok készítése
Stratégiai szakpolitikai tanulmányok készítése nemzetközi témában és/vagy kitekintéssel – egyedi, gazdaságpolitikai szempontból stratégiai jelentőségű problémák okait és az azokra adható válaszlehetőségeket tartalmazó, döntéshozatalt támogató tanulmányok készítése, az ajánlatkérővel egyeztetett féléves munkaterv alapján. A havonta készülő tanulmányok elvárt mennyisége 3 darab (havonta), terjedelme (darabonként) legalább 30 oldal.
IV. Rendszeres szakpolitikai tanácsadási tevékenység
Az I-II. pont szerinti kutatásokhoz, illetőleg a III. pont szerinti szakpolitikai tanulmányok felhasználását támogató, azokhoz közvetlenül vagy témájában kapcsolódó óradíjas tanácsadói tevékenység, az ajánlatkérő aktuális igényeihez illeszkedő gyorselemzések, esettanulmányok, további döntés-előkészítő dokumentumok, tanulmányok készítése. Havi óraszám-keret: 600 tanácsadói óra.
V. Kommunikációs tevékenység
Az ajánlatkérővel egyeztetett komplex kommunikációs stratégia alapján az I-II. pont szerinti kutatások, illetőleg a III. pont szerinti szakpolitikai tanulmányok felhasználásával (ennek részeként az I-II. pont szerinti kutatási eredmények nyilvános részleteinek ütemezett disszeminációja, a következő rendszerességgel és formátumban.
— Havi rendszerességgel/frissítéssel: vezetői összefoglaló, prezentáció, digitális riport, infografika a havi kutatási eredményekről.
— Havi rendszerességgel: 1 db angol nyelvű diplomáciai briefing, 1 db angol nyelvű gazdasági briefing, 1 db magyar nyelvű gazdasági briefing és 1 db szakértői workshop szervezése.
— Éves rendszerességgel: éves összesítő digitális kiadvány (e-könyv).
VI. Projektmenedzsment tevékenység
A projektmenedzsment tevékenység célja a komplex kutatás-elemzési, tanulmánykészítési, tanácsadási és kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó megrendelések befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása a megrendelő részére, valamint a megrendelői észrevételek, egyéni igények befogadásának, kezelésének és adminisztrálásának biztosítása, valamint ezek teljesítésének megszervezése.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ajánlatkérő kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás, késedelmes teljesítés, meghiúsulás esetére.
Amennyiben a vállalkozó a vállalkozási keretszerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével neki felróható okból késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke 100 000 HUF a késedelem minden napjára vonatkozóan, de összesen legfeljebb 1 000 000 HUF.
Amennyiben a vállalkozási keretszerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a vállalkozó felelős, úgy a vállalkozónak meghiúsulási kötbért köteles fizetni a megrendelő részére.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére teljesítési biztosítékot ír elő, amelynek mértéke: 30 000 000 HUF.
A teljesítési biztosíték a szerződés hatályba lépésekor esedékes, amelyet ajánlattevő teljesíthet választása szerint az alábbi módok egyikével:
a) a pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel; vagy
b) bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával; vagy
c) banki készfizető kezesség biztosításával; vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésszerű teljesítés megrendelő általi igazolását követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében, valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) é (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását a szerződés teljesítése érdekében. Azt ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében létrehozott gazdálkodó szervezettel (projekttársaság) szemben ajánlatkérő követelményeket nem határoz meg.
Közös ajánlattétel esetén azonban a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlatot ajánlatérő csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. §-ai szerint, a 11. §-ban foglaltakra is figyelemmel kell igazolnia, hogy nem tartozik a jelen pontban előírt kizáró okok hatálya alá.
Alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontjában foglalt kizáró okok vonatkozásában ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a–d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is!
A nyilatkozatokra vonatkozó ajánlott mintát az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta vezeti ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban), egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás; [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) a)]
Az ajánlathoz csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata a jelenleg vezetett, illetve az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) megszüntetett pénzforgalmi számlákról - a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P2) -P3) az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a P2) alpont vonatkozásában közvélemény-kutatási tevékenység és/vagy kommunikációs tanácsadói tevékenység, a P3) alpont vonatkozásában nemzetközi-gazdaságfejlesztési tanácsadás és/vagy makrogazdasági tanácsadás és/vagy gazdaságpolitikai tanácsadás és/vagy az előbbieknek megfelelő tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy az ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő(k) tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból:
P1) Ha bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított egy évben (12 hónapban) egybefüggően 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás fordult elő;
P2) Ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások (közvélemény-kutatási tevékenység és/vagy kommunikációs tanácsadói tevékenység) nyújtásából származó nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el a 300 000 000 HUF összeget azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (közvélemény-kutatási tevékenység és/vagy kommunikációs tanácsadói tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább a 200 000 000 HUF-ot;
P3) Ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások (magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódó döntéshozatalt előkészítő nemzetközi-gazdaságfejlesztési tanácsadás és/vagy makrogazdasági tanácsadás és/vagy gazdaságpolitikai tanácsadás és/vagy az előbbieknek megfelelő tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítése) nyújtásából származó nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el a 175 000 000,- Ft összeget azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (szakpolitikai tanulmányok készítése és/vagy nemzetközi-gazdaságfejlesztési tanácsadás) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább a 150 000 000 HUF-ot.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, kivéve a P1) pontban meghatározott követelményt, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és amely tekintetében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szolgáltatások (közvélemény-kutatási tevékenység, nemzetközi-gazdaságfejlesztési tanácsadás, kutatásokkal, azok eredményének bemutatásával kapcsolatos kommunikációs és/vagy PR tevékenység, illetőleg nemzetközi-gazdaságfejlesztési és/vagy makrogazdasági és/vagy gazdaságpolitikai tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítése) bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltatás műszaki tartalmát olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés idejét, továbbá hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével (az igénybe venni kívánt szakember(ek) vonatkozásában a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatának, saját kezűleg aláírt önéletrajzának - benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével – és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával). [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) d)]
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő szolgáltatási referenciákkal:
— legalább 2 darab, referenciamunkánként legalább 6 alkalommal, havonta egyenként legalább 1 000 fős mintán CATI rendszerben elvégzett közvélemény-kutatási referenciával, összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 200 000 000 HUF értékben;
— legalább 1 darab, magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódó döntéshozatalt előkészítő tevékenységként megvalósuló, összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 90 000 000 HUF értékben teljesített nemzetközi gazdaságfejlesztési tanácsadás és/vagy makrogazdasági tanácsadás és/vagy gazdaságpolitikai tanácsadás tárgyú referenciával (referenciákkal) amelynek legalább a 75 %-a magyar nyelven valósult meg vagy a magyarországi gazdasági folyamatok vizsgálatára irányult;
— legalább 1 darab, magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódó döntéshozatalt támogató nemzetközi-gazdaságfejlesztési és/vagy makrogazdasági és/vagy gazdaságpolitikai tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítésére irányuló referenciával (referenciákkal), összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 70 000 000 HUF értékben, amelynek legalább a 75 %-a magyar nyelven valósult meg vagy a magyarországi gazdasági folyamatok vizsgálatára irányult;
M2) nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket:
— 1 fő szakembert felsőfokú magyar nyelvtudással, felsőfokú közgazdasági végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal piackutatási projektek vezetésében, illetve piackutatási tevékenység közvetlen végzésében,
— 5 fő szakembert felsőfokú magyar nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal piackutatási tevékenység végzésében,
— 1 fő szakembert felsőfokú magyar nyelvtudással, felsőfokú, okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő vagy azzal egyenértékű végzettséggel,
— 1 fő szakembert felsőfokú magyar nyelvtudással, felsőfokú, közgazdász végzettséggel és legalább 3 éves magas szintű közfeladat ellátásához kapcsolódó döntéshozatalt támogató nemzetközi-gazdaságfejlesztési és/vagy makrogazdasági és/vagy gazdaságpolitikai tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítésére irányuló szakmai tapasztalattal,
— 1 fő szakembert felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves tapasztalattal nemzet-közi rendezvényszervezési tevékenység végzésében,
— 1 fő szakembert felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal PR tevékenység végzésében
— 1 fő szakembert felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal online kommunikációs tevékenység végzésében,
Ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében legalább 8 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert kell az ajánlatban bemutatni.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat: (1.1-1.2.). Súlyszám 65

2. 1.1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (havidíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont I., II., III. és VI. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó HUF/hó. Súlyszám 50

3. 1.2. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (szakértői óradíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont IV. és V. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó HUF/szakértői óra. Súlyszám 15

4. 2. A tevékenység végzésére vonatkozó módszertan és minta-kérdőív értékelése (2.1-2.7.). Súlyszám 30

5. 2.1. A tevékenység végzésére vonatkozó módszertan értékelése. Súlyszám 6

6. 2.2. A tevékenység végzésére vonatkozó lakossági konjunktúra kutatás kérdőív értékelése. Súlyszám 6

7. 2.3. A tevékenység végzésére vonatkozó vállalati konjunktúra kutatás kérdőív értékelése. Súlyszám 6

8. 2.4. A lakosság pénzügyi magatartásának, attitűdjeinek vizsgálata kérdőív értékelése. Súlyszám 6

9. 2.5. Lakossági konjunktúra fókuszcsoportos felmérés forgatókönyv értékelése. Súlyszám 2

10. 2.6. Vállalati konjunktúra mélyinterjú forgatókönyv értékelése. Súlyszám 2

11. 2.7. Lakosság pénzügyi attitűd fókuszcsoportos felmérés forgató-könyv értékelése. Súlyszám 2

12. 3. Az ajánlati felhívás II.2.1) pont III. alpont szerinti minta-tanulmány szakmai minőségének értékelése. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KBE/190/2014
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 11.3.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
11.3.2015 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11.3.2015 - 10:00

Hely:

1054 Budapest, Szabadság tér 8–9., II. emelet, 201. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5–10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.

A dokumentáció – előzetes regisztrációt követően – letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról.

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie/át kell vennie.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
2. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti valamennyi feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, amelyen a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információk szerepelnek. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4 Ajánlattevő ajánlatához megajánlott részenként csatolja a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
5. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozzon arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően megajánlott részenként jelölje meg
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
7. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel más szervezet (vagy személy) kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
8. Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) csatolják a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, vagy adott esetben (amennyiben cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolati példányát.
9. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő és/vagy az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében a közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást.
10. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példányát.
11. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell az Ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozatot, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni.
12. Közös Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak és nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmai elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az Ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult.
13. Az eljárásban – adott rész vonatkozásában – nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az adott rész tárgyát képező vizsgálattal érintett bank könyvvizsgálója!
14. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal – előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
16. Az ajánlatok elbírálására és a szerződéskötésre részenként külön-külön kerül sor.
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő második munkanap.
18. Ajánlati biztosíték:
18.1. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell benyújtani, amelynek összege 15 000 000 HUF, azaz tizenötmillió forint.
18.2.Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő 19017004-00000309 számú számlájára történő utalással vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos a végső ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, a banki készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat eredeti példányát vagy az eredeti biztosítói kötelezvényt a végső ajánlathoz csatolni kell.
18.3. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek és lehívhatónak kell lennie. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
18.4. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5)–(6) bekezdés szerint fizeti vissza, illetve adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, a banki készfizető kezességvállalást tartalmazó okiratot vagy a biztosító által kiállított kötelezvényt. Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítési biztosítékába beszámítja, ha a teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel kívánja teljesíteni.
19. Teljesítési biztosíték:
19.1. A nyertes ajánlattevőnek a késedelmes és hibás teljesítésből, illetve a szerződés meghiúsulásából származó vállalkozói kötelezettségek biztosítékaként a szerződés aláírásával egyidejűleg be kell nyújtania a teljesítési biztosítékot a szerződés feltételeivel összhangban. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték tekintetében a nem szerződésszerű teljesítés alatt az ajánlatkérő azon eseteket érti, amikor a vállalkozó valamilyen, a szerződés teljesítésével összefüggő jogszabályi rendelkezést vagy szerződéses feltételt sért meg. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező követelmény-specifikáció és szerződés-tervezet tartalmazza.
19.2. A teljesítési biztosíték összege 30 000 000 HUF, azaz harminc forint.
19.3. Az ajánlatkérő előírja, hogy kerüljön csatolásra az ajánlatban nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetére a teljesítési biztosítékot milyen formában kívánja nyújtani.
19.4. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel kívánja teljesíteni a teljesítési biztosítékot, akkor nyertessége esetén köteles bemutatni az ajánlatkérőnek/megrendelőnek az átutalás tényét igazoló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati formában, amely dokumentum megléte a szerződéskötés feltétele. A teljesítési biztosíték összegének bankszámlára történő befizetése esetén az ajánlatkérő bankszámlaszáma: 19017004-00000309. Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlati biztosítékot a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítési biztosítékába beszámítja.
19.5. Amennyiben a nyertes ajánlattevő banki készfizető kezességvállalással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja teljesíteni a teljesítési biztosítékot, akkor köteles a bankkal kötött okiratot vagy a biztosítótársaság által kiállított kötelezvényt az ajánlatkérőnek/megrendelőnek átadni, amely dokumentum megléte a szerződéskötés feltétele. Ez esetben át kell adni továbbá a bank vagy a biztosítótársaság konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeit (ha van ilyen). A készfizető kezességvállalás nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.
19.6. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja, akkor a bankgaranciának az alábbi tartalommal és feltételekkel kell rendelkeznie:
a) garantáló bank megnevezése,
b) azon személy, aki felé ezt kibocsátják (kedvezményezett/ajánlatkérő),
c) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) azonosításra alkalmas adatai,
d) a szerződés megnevezése, amelynek teljesítési biztosítékaként szolgál,
e) azon tény, hogy a bank mely időponttól vállal 30 000 000 HUF összegű garanciát,
f) a bankgarancia lejárata és lehívhatósága [a garanciának legalább 31.3.2017-ig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie],
g) azon nyilatkozat, hogy ezen összegből az ajánlatkérő lehívhat, amennyiben az ajánlatkérő nyilatkozata szerint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelmesen vagy hibásan (nem szerződésszerűen) teljesít vagy nem teljesít,
h) azon nyilatkozat, hogy a bank a kedvezményezett (ajánlatkérő), illetve megbízottja első írásbeli felszólítására 3 banki napon belül fizetést teljesít az ajánlatkérő fizetési számlájára a garancia alapjául szolgáló jogviszony vizsgálatának mellőzésével, sortartási és egyéb kifogás nélkül, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ellenkező rendelkezése ellenére is, amennyiben a lejárati határidőig a garantálóhoz beérkezik a jelen garancia azonosító számára történő hivatkozással ellátott kedvezményezetti nyilatkozat arról, hogy a garancia lehívásának feltételei beálltak,
i) azon nyilatkozat, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan,
j) azon nyilatkozat, hogy a garanciára a magyar jog az irányadó.
19.7. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot nem bocsátja – jelen dokumentációban meghatározott valamely formában – határidőben (a szerződéskötés időpontjáig) ajánlatkérő rendelkezésre, úgy ennek megtörténtéig az ajánlatkérő jogosult a szerződéskötést megtagadni.
19.8. A teljesítési biztosítékként megajánlott biztosítéknak legalább 31.3.2017-ig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie.
19.9. Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény minimális tartalmi feltételei:
19.10. Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot banki készfizető kezességvállalással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtja, a banki vagy biztosítói nyilatkozatnak (okiratnak) egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell az alábbi elemeket:
a) készfizető kezességet vállaló bank vagy biztosító megnevezése,
b) azon személy, aki felé ezt kibocsátják (kedvezményezett/ajánlatkérő),
c) a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) azonosításra alkalmas adatai,
d) a szerződés megnevezése, amelynek teljesítési biztosítékaként szolgál,
e) a kezességvállalás jogcíme (teljesítési biztosíték),
f) azon tény, hogy a bank vagy a biztosító a kötelezvény aláírásának napjától 30 000 000 HUF, azaz negyvenötmillió forint összegű készfizető kezességet vállal
g) a kezességvállalás lejárata és lehívhatósága [a kezességvállalásnak legalább 31.3.2017-ig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie],
h) azon nyilatkozat, hogy ezen összegből az ajánlatkérő lehívhat, amennyiben az ajánlatkérő nyilatkozata szerint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) késedelmesen vagy hibásan (nem szerződésszerűen) teljesít vagy nem teljesít,
i) azon banki vagy biztosítói nyilatkozat, hogy a kedvezményezett/ajánlatkérő írásbeli felszólítására 3 banki napon belül fizetést teljesít az ajánlatkérő fizetési számlájára a kezesség alapjául szolgáló jogviszony vizsgálatának mellőzésével, sortartási és egyéb kifogás nélkül, a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ellenkező rendelkezése ellenére is, amennyiben a lejárati határidőig a kezességvállalóhoz beérkezik a kezesség azonosító számára történő hivatkozással ellátott kedvezményezetti nyilatkozat arról, hogy a készfizető kezesség lehívásának feltételei beálltak,
j) azon biztosítói nyilatkozat, hogy a kezességvállalás a lejáratáig visszavonhatatlan,
k) azon nyilatkozatot, hogy a kezességre a magyar jog az irányadó.
19.11. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot nem bocsátja – jelen dokumentációban meghatározott valamely formában – határidőben (a szerződéskötés időpontjáig) ajánlatkérő rendelkezésre, úgy ennek megtörténtéig az ajánlatkérő jogosult a szerződéskötést megtagadni.
19.12. A teljesítési biztosítékként megajánlott biztosítéknak legalább 31.3.2017-ig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie.
19.13. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
19.14. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
20. Bírálati szempontok: rész- és/vagy alszempontonként 1-10 pont adható.
(Ahol a résszempontok tovább bontódnak alszempontokra, ott az alszempontonként meghatározott súlyszámmal kerül az adott elem a kapott pont alapján felszorzásra, az alszempontok összesített súlyszáma az adott résszempont megnevezésénél csak tájékoztató adat!)
1. résszempont (1.1 és 1.2.) vonatkozásában: az értékarányosítás.
2. résszempont (2.1-2.7.) és 3. résszempont vonatkozásában: sorba rendezés.
A dokumentációban megfogalmazott szakmai kérdések formájában felsorolta azokat a tartalmi követelményeket, melyeket az ajánlat részeként benyújtandó mintafeladat szakmai minősége teljesítenie kell. Minden szakmai kérdésre adott „igen” válasz 1 pontot eredményez. Az ajánlat-kérő ezen alszempont szerinti értékelés során összegezi, hogy az ajánlattevő által benyújtott mintafeladat hány „igen” választ kapott, majd az így adott pontszámokat összeadja. Az ajánlat-kérő az egyes ajánlattevők által az előbbiek szerint elért pontszámok alapján az ajánlattevőket sorba rendezi és a kiosztja az értékelési részszempont szerinti (értékelési) pontszámokat.
Ennek megfelelően a legtöbb „igen” választ kapott ajánlat kapja a maximális pontszámot (Pmax=10 pont). A további ajánlatok a sorba-rendezésnek megfelelően alacsonyabb pontszámot kapnak, a legkevésbé kidolgozottnak értékelt tervet tartalmazó ajánlat (utolsó helyezett ajánlat) (Pmin=1) minimum pontot kap. A többi ajánlat pontszámát ajánlatkérő úgy állapítja meg, hogy a sorba rendezés alapján megállapított pozíciójához rendeli hozzá az 1-10 tartó skálán megállapított pont-számot.
A módszer számítási képlete a következő (ahol „Asz” az ajánlattevők számát jelöli, az „Á” pedig azon állandót, amelyet a sorban előrébb álló helyezett elért pontjából levonva megkapjuk az adott ajánlattevőre vonatkozó pontszámot):
Á= 9/(Asz-Pmin)
P=Pmax-(Asz-Pmin)*Á
Ezt követően a résszempontonként kapott értékelési pontszámok kerülnek felszorzásra az adott résszempont szerinti súlyszámokkal.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
27.1.2015