Услуги - 324812-2021

Submission deadline has been amended by:  371591-2021
29/06/2021    S123

Бeлгия-Bruxelles: Поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения

2021/S 123-324812

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 2-281-8062
Факс: +32 2-280-0262
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Адрес на профила на купувача: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8718
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения

Референтен номер: UCA 21/017
II.1.2)Основен CPV код
50340000 Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуги за профилактична, ремонтна и развойна поддръжка на аудиовизуални и конферентни съоръжения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50342000 Услуги по ремонт и поддържане на аудиотехника
50343000 Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамковият договор ще предостави на отдела по аудиовизуално и конферентно управление (AV&C) на Генералния секретариат на Съвета:

— профилактична и ремонтна поддръжка на аудио превод, мултимедийно и видео оборудване, ИТ оборудване и инсталации;

–– оперативна и техническа помощ за GSC;

–– доставки на аудиовизуални и конферентни материали.

Поръчката ще обхване сградите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел (Europa (EB), Justus Lipsius (JL) и Lex), където има около 50 заседателни зали с аудио/преводачачески/медийни съоръжения с различни размери и сложност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозният обем на услугите/доставките е изложен в тръжните спецификации.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/07/2021
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

За период от 3 години след сключването на първоначалния договор Секретариатът може да използва процедура за договаряне с икономическия оператор, на когото е възложена тази поръчка, без предварително публикуване на обявлението за поръчка за нови услуги, съставляващи повторение на подобни услуги, при условие че тези услуги съответстват на основния проект, описан в II.1.4).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца, трябва да бъде подадена жалба до Общия съд. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби. Сроковете подлежат на удължаване с фиксиран период от 10 дни на основание отдалеченост, независимо от мястото на установяване или обичайното местопребиваване на съответното лице.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Пощенски адрес: Rue de la Loi 175
Град: Brussels
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: tendering@consilium.europa.eu
Телефон: +32 22818062
Факс: +32 22800262
Интернет адрес: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/06/2021