Servicii - 324812-2021

Submission deadline has been amended by:  371591-2021
29/06/2021    S123

Belgia-Bruxelles: Întreținere a instalațiilor audio și video și pentru conferințe

2021/S 123-324812

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8718
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținere a instalațiilor audio și video și pentru conferințe

Număr de referinţă: UCA 21/017
II.1.2)Cod CPV principal
50340000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audiovizual şi optic
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii pentru întreținerea preventivă, corectivă și evolutivă a instalațiilor audio și video și pentru conferințe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50342000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
50343000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractul-cadru va furniza departamentului AV&C (Audio, Video și Conferințe) al Secretariatului General al Consiliului:

• întreținerea preventivă și corectivă a echipamentelor de audiointerpretare, multimedia și video, a echipamentelor și instalațiilor informatice;

• asistență operațională și tehnică pentru SGC;

• furnizare de materiale audiovizuale și pentru conferințe.

Contractul va acoperi clădirile Secretariatului General al Consiliului din Bruxelles [Europa (EB), Justus Lipsius (JL) și Lex], unde există aproximativ 50 de săli de reuniune cu instalații audio/interpretare/multimedia de diferite dimensiuni și complexitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Volumul estimat al serviciilor/bunurilor este stabilit în caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/07/2021
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

Pe o perioadă de trei ani după încheierea contractului inițial, Secretariatul poate utiliza o procedură de negociere cu operatorul economic căruia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare, cu condiția ca respectivele servicii să fie conforme cu proiectul de bază descris în secțiunea II.1.4).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O cale de atac poate fi introdusă la Tribunal în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac. Termenele-limită sunt prelungite din cauza distanței cu o perioadă de timp fixă de 10 zile, indiferent de locul de domiciliu sau de reședință obișnuit al persoanei vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adresă: Rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă internet: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/06/2021