Szolgáltatások - 324877-2016

20/09/2016    S181

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2016/S 181-324877

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK23596
Postai cím: Ganz utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Társadalmi párbeszéd az olimpiáért kommunikációs kampány 2017. évi stratégiájának kialakítása, rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért” kommunikációs kampány 2017. évi stratégiájának kialakítása, a stratégiában foglalt rendezvények megvalósítása, valamint média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása tárgyában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HU10 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
NUTS-kód: HU23 Dél-Dunántúl
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
NUTS-kód: HU33 Dél-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontjai szerinti vegyes keretmegállapodás megkötése céljából indítja (a vegyes rendszer kialakítására a Kbt. 104. § (3) bekezdésében foglalt, a keretmegállapodás eltérő módokon történő kialakítására vonatkozó felhatalmazás alapján kerül sor). A szolgáltatások megrendelésére – amennyiben az Árazott Költségvetés vagy a Médiavásárlási Ártáblázat alapján a megrendelés minden feltételét tartalmazza a Keretmegállapodás – közvetlen megrendelés útján; vagy amennyiben a megrendelés minden feltétele a Keretmegállapodásban nem került rögzítésre, a Megrendelő (Ajánlatkérő) konzultációra történő felhívását követően a Vállalkozó (Nyertes Ajánlattevő) egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a Vállalkozási Keretmegállapodásban szabályozott módon.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes Keretösszeg kimerítésére.

Nyertes ajánlattevő feladata:

1. rendezvény és PR:

1.1. rendezvény-, PR kommunikációs- és médiastratégia alkotás;

1.2. rendezvények megszervezése és lebonyolítása:

A.) szakmai tájékoztató rendezvények, konferenciák, workshopok;

B.) lakossági és sportesemények megszervezése, lebonyolítása, rendezvény-kitelepülések előkészítése és lebonyolítása:

B/1.) fesztiválkitelepülések;

B/2.) sporteseményeken történő kitelepülés és/vagy szponzoráció;

B/3.) Budapest 2024-es pályázatának népszerűsítése a 2017-es FINA úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó, és nyíltvízi úszó és óriás toronyugró világbajnokságon;

B/4. Budapest 2024-es pályázatának népszerűsítése a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon;

B/5. június 23. – Az Olimpia Napja esemény vagy eseménysorozat megtervezése és lebonyolítása;

B/6. sajtóesemény(ek) megszervezése és lebonyolítása;

B/7. látogatóközpont üzemeltetése;

B/8. rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó grafikai tervezési feladatok, szóróanyagok tervezése és gyártása;

B/9. PR ügynökségi feladatok ellátása;

B/10. film- és videóanyag gyártása, fotózás;

B/11. egyéb, kreatív ötlet megvalósítása;

2. médiatervezési és médiavásárlási, valamint a médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási feladatok:

2.1. médiatervezés és kreatív médiahasználat (médiamix) kialakítása;

2.2. médiavásárlás;

2.3. a médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív tervezési és gyártási folyamatok ellátása;

2.4. folyamatos ügynökségi szolgáltatások;

3. egyéb kommunikációs, kreatív tervezési és gyártási feladatok ellátása.

A szerződés kezdő időpontjának a meghatározása az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában technikai jellegűnek minősül. A keretmegállapodás befejezésének időpontja adott, a kezdő időpont ugyanakkor a szerződés megkötésének időpontjához kapcsolódik, mely előzetesen nyilvánvalóan nem határozható meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/11/2016
Befejezés: 30/09/2017
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a III.1.3) pontban foglalt egyes műszaki alkalmassági minimum követeleményeket (M.1.1-M.1.5) a karakterkorlátozásra tekintettel nem „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” rovatban, hanem már „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése” rovatban feltüntetett. Az M.1.6 rovattól kezdődő minimumkövetelmények folytatólagosan kerültek feltüntetésre a következő rovatban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7.§-ai szerint szükséges.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 4–7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

Ajánlatkérő a bírálat alapján (Kbt. 69. § (4)) a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től (Kbt. 69. § (6) bek.), továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – 5 munkanapos határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.) Kormány rendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) b.) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások és/vagy médiatervezés/vásárlás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P.2 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások és/vagy médiatervezés/vásárlás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3 A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) d.) alapján a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő két különféle (1.: rendezvényszervezés; 2.: médiatervezés és médiavásárlás), a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolással, amely felelősségbiztosítások a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően egyenként legalább 50 000 000 HUF/év limit kifizetésére nyújtanak fedezetet.

Ha az ajánlattevő a P.1. és a P.2 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók vonatkozásában a P.1 alkalmassági feltétel esetében adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.

Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P.1 az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményei közül bármelyik negatív. Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások és/vagy médiatervezés/vásárlás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 2 500 000 000 HUF értéket;

P.2 az előző három lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele összesen nem érte el a nettó 3 000 000 000 HUF-ot, illetve az előző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (rendezvényszervezési és/vagy kommunikációs szolgáltatások és/vagy médiatervezés/vásárlás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 2 500 000 000 HUF értéket.;

P.3 nem rendelkezik a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő 2 különféle (1.: rendezvényszervezés; 2.: médiatervezés és médiavásárlás), a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, olyan szakmai felelősségbiztosítással, amely felelősségbiztosítások a beszerzés tárgyát lefedő, a biztosítható kockázatokra is kiterjedően egyenként legalább 50 000 000 HUF/év limit kifizetésére nyújtanak fedezetet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. a Kr. 22. § (1) alapján a Kb-i Dok.-ok előírásai szerint.

M.2 A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) b) alapján ajánlattevő azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az iskolai végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat (a korábbi projektek ismertetésénél a tapasztalatszerzés kezdő és végidőpontjait legalább hónapban feltüntetve) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt az elvárt végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Ha a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis 1 évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

M.3 A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) i) alapján ajánlattevő alkalmasságát a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával tudja igazolni. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyből kiderül, hogy ajánlattevő milyen jogviszonyban rendelkezik, ill. fog rendelkezni a teljesítés teljes időtartama alatt az eszközökkel, továbbá tartalmazza az eszközök rövid műszaki leírását, amelyből kiderül, hogy az eszköz megfelel az alkalmassági feltételnek. Műszakilag egyenértékű eszköz megajánlása esetén minden esetben igazolni kell az egyenértékűséget.

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-ben és a Kr. 1. § (1)-ben foglaltakra tekintettel kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.

Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4)-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):

M.1.1 min. 3 db olyan, konferencia megszervezésére és teljes körű lebonyolítására vonatkozó referenciával, amelyeken a résztvevők száma átlagosan min 100 fő volt, és a konferencia megszervezése magában foglalta az alábbi feladatok mindegyikét: rendezvénytechnikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, dekoráció tervezése és gyártása, catering szolgáltatások megrendelése, szervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, helyszíni ügyelet biztosítása;

M.1.2 min. 3 db integrált kommunikációs kampány stratégiai megtervezésére vonatkozó referenciával;

M.1.3. min. 4 db országosan elérhető televíziós csatornán és/vagy rádióban, és online és print felületeken történő ATL kampány kreatív koncepciójának megtervezésére és megvalósítására vonatkozó referenciával;

M.1.4. min. 6 db olyan zenei fesztiválra való kitelepülés biztosítására és installáció elkészítésére vonatkozó referenciával, ahol a résztvevők száma egy rendezvény tekintetében elérte a 75 000 főt;

M.1.5. min. 4 db olyan sportfesztiválra és/vagy tömegrendezvényre való kitelepülés biztosítására és installáció elkészítésére vonatkozó referenciával, ahol a résztvevők száma egy rendezvény tekintetében elérte a 10 000 főt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.6. min. 1 db olyan önálló lakossági esemény megszervezésére irányuló referenciával, amely olimpia, olimpiai pályázat témakörében vagy bármely más nyári olimpiai sportág sport világesemény (EB, VB) népszerűsítéséhez köthetően került megszervezésre és amely résztvevőinek száma elérte a 3 000 főt;

M.1.7. min. 3 db, egyenként nettó 500 000 000 HUF értékű médiatervezési és vásárlási feladatok elvégzéséből származó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

Ugyanaz a referencia 1 vagy több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása érdekében is felhasználható, amennyiben teljesíti az alkalmassági minimumkövetelmények esetében leírt valamennyi feltételt.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 3 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Folyamatosan teljesített szolgáltatásoknál a felhívás feladásáig terjedő időtartamban végzett szolgáltatások mennyiségi adatai kerülnek figyelembe vételre.

M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 min. 1 fő, felsőfokú (min. alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) közgazdász valamint kommunikáció -és médiatudomány képzettségű, min 60 hónapos a közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikáció és/vagy rendezvényszervezés) szakmai gyakorlattal rendelkező kommunikációs szakember;

M.2.2 min. 1 fő felsőfokú (min. alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) képzettségű, min. 36 hónapos reklámkampány lebonyolítására vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember;

M.2.3 min. 1 fő okj-s vagy felsőfokú (min. alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) képzettséggel rendelkező grafikus, aki kreatív anyagok tervezésében legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik;

M.2.4 min. 1 fő felsőfokú képzettséggel (min. alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) rendelkező kreatív szakember, aki reklámfilm és rádióspot készítésében minimum 36 hónap tapasztalattal rendelkezik;

M.2.5 min. 1 fő, felsőfokú képzettségű (min. alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett) min. 36 hónapos média és PR tervezési és/vagy médiavásárlási gyakorlattal rendelkező szakember;

M.2.6 min. 1 fő felsőfokú képzettségű szakember, aki min. 5 éves médiaügynökségben szerzett médiatervezői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik és ebből min 1 évet csoportvezető vagy médiaigazgató pozíciót töltött be;

M.2.7 min. 1 fő felsőfokú képzettségű szakember, aki min. 5 éves televíziós médiatervezési és vásárlási szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;

M.2.8 min. 1 fő felsőfokú képzettségű szakembert, aki min. 3 éves általános médiatervezési szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;

M.2.9 min. 1 fő felsőfokú képzettségű szakembert, aki min. 3 éves online médiatervezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M.2.10 min. 1 fő felsőfokú képzettségű szakembert, aki min. 5 éves pénzügyi szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető.

M.3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik – bármilyen jogviszonyban – az alábbi – vagy az ezekkel egyenértékű – szoftverekkel és adatbázisokkal:

M.3.1 AGB Nielsen: Televíziós nézettségi adatok és Arianna szoftver vagy ezzel egyenértékű adatbázis és szoftver;

M.3.2 TNS Hoffmann: TGI adatbázis és rádióhallgatottsági kutatási adatbázis, és Choices3 szoftver vagy ezzel egyenértékű adatbázis és szoftver;

M.3.3 NOK olvasottság kutatási adatbázis v. ezzel egyenértékű adatbázis;

M.3.4 Kantar Media: AdexPlus v. ezzel egyenértékű adatbázis és szoftver;

M.3.5 TNS Hoffman: Outdoor Special Power közterületi tervező és optimalizáló v. ezzel egyenértékű adatbázis és szoftver;

M.3.6 Gemius Audience online közönségmérés és gemiusExplorer szoftver vagy ezzel egyenértékű adatbázis és szoftver.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az adott megrendelés szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően utólag, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A nyertes ajánlattevő, az adott megrendelés során elvégzett feladatairól kiállított számláját az ajánlatkérő által a megrendelés teljesítését követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be az ajánlatkérő részére kísérőlevéllel együtt. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell azt a díjösszeget is, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő az adott teljesítés tekintetében jogosult.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/11/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/10/2016
Helyi idő: 12:00
Hely:

Sirály és Társa Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő).

A bontásra az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvédi irodájában kerül sor.

A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy:

Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sirály Katalin, lajstromszáma: 00365.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (3) bek. szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a Kb-i Dok.-okban meghat. tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 34 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (az ajánlattételi határidő lejártának időpontja) ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a Kbt. 54. § és a Kb-i Dok-ok előírásai szerint. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.

3. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus pld-ban cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Társadalmi párbeszéd az olimpiáért kommunikációs kampány 2017. évi stratégiájának kialakítása, rendezvények megvalósítása, média kommunikációs kampány megtervezése, lebonyolítása”-Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos.

4. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán és személyesen munkanapokon 9:30 és 12:00 között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:30-tól az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.

5. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló tv. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot.)

7. Csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók igénybe vételét illetően. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot.)

8. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Egy dokumentáció átvétele elegendő.

9. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1, P.2, P.3, M.1, M.2, M.3.

10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli.

1. Ajánlati ár (Súlyszáma: 50):

1.a kommunikációs stratégia nettó átalánydíja forint (10);

1.b. árazott költségvetés nettó összesen díja forint (20);

1.c. ellenszolgáltatás a médiavásárlás tekintetében (20);

2. mintafeladat (50):

A 2. értékelési szempont (Szakmai ajánlat) keretében ajánlatkérő 3 db, a Kb-i Dok.-okban részletesen meghatározott követelmények szerinti, ajánlattevő által benyújtott mintafeladatot értékel.

Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok (alszempontok) tekintetében 1-től 10-ig ad pontot.

11. A részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, figyelemmel a Szerződés rövid teljesítési időtartamára és arra a tényre, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes koncepció megvalósítását kívánják meg. Nincs olyan teljesítési egység, amely külön megvalósítható.

12. A Kb-i Dok.-ok a www.kozbeszerzes.hu-n fellelhető Közbeszerzési Adatbázisból tölthetőek le v. kérhető a megküldésük a kozbeszerzes@drsk.hu email címen.

13. Ajánlatkérő 80 000 000 HUF összegű teljesítési biztosíték alkalmazását írja elő a Kb-i Dok.-okban foglalt előírások szerint.

14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés forrását biztosító költségvetési forrás az Eljárás megindításakor nem áll teljes egészében az ajánlatkérő rendelkezésre, így az eljárás a Kbt. 53. § (5) alapján feltételes közbeszerzésnek minősül. Ha a Szerződés teljesítéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre, az ajánlatkérő jogosult az Eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/09/2016