Szolgáltatások - 324877-2016

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

20/09/2016    S181

Węgry-Budapeszt: Usługi w zakresie promocji

2016/S 181-324877

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
AK23596
Ganz utca 16.
Budapest
1027
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Sirály Katalin
Tel.: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Faks: +36 17990141
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.budapest2024.org

Adres profilu nabywcy: http://budapest2024.org

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.kozbeszerzes.hu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Budapest
1011
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Sirály Katalin
Tel.: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Faks: +36 17990141
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.budapest2024.org

Adres profilu nabywcy: http://budapest2024.org

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
Szilágyi Dezső tér 1. 2. emelet (27-es kapucsengő)
Budapest
1011
Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Sirály Katalin
Tel.: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Faks: +36 17990141
Kod NUTS: HU101

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.budapest2024.org

Adres profilu nabywcy: http://budapest2024.org

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: tanácsadás

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dialog społeczny, komunikacja olimpiáért kampanii Strategia 2017 wydarzeń, planowanie mediów, prowadzenie kampanii informacyjnych.

II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedsiębiorczość w ramach dialogu społecznego olimpiáért „kampanii informacyjnej” na rok 2017, jak określono w strategii strategia dotycząca planowania imprez i mediów, prowadzenie kampanii informacyjnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400
79952000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU1
Kod NUTS: HU2
Kod NUTS: HU3
Kod NUTS: HU10
Kod NUTS: HU21
Kod NUTS: HU22
Kod NUTS: HU23
Kod NUTS: HU31
Kod NUTS: HU32
Kod NUTS: HU33
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Węgry.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procedura zawierania umów. 105. Pkt (1) lit. (a) i (c) jest podejmowana przez wspólne porozumienie ramowe (w celu zawarcia systemu mieszanego, ustawy o zamówieniach publicznych. 104. W ust. (3) Umowa ramowa dla ustanowienia różnego traktowania na podstawie mandatu). W przypadku gdy usługi lub po cenie budżet baza danych zawiera wszystkie szczegóły nakazu bezpośrednio za pomocą porozumienia ramowego; wszelkie warunki wykonania danego zlecenia lub jeżeli umowa ramowa nie została ustalona, klient (instytucja zamawiająca) były konsultowane przez wykonawcę (zwycięskich oferentów) na podstawie oferty szczegółowej będzie równych globalnym kwotom określonym w umowie ramowej.

Instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do wyczerpania całości wydatków.

Oferent jest odpowiedzialny za:

1 wydarzeń i public relations:

1.1 wydarzeń, i publicystyczna narzędzi i mediów”;

1.2: organizacja i zarządzanie zdarzeniami

A) profesjonalnych imprez informacyjnych, konferencji, warsztatów;

B) detalicznych i imprez sportowych, organizacja, zarządzanie, przygotowania i prowadzenia rendezvény-kitelepülések:

Fesztiválkitelepülések B/1.);

Na dzień B/2. r.) podatku lub sponsorowanie;

B/3., Budapeszt, 2024) promowanie stosowania 2017 FINA, pływanie, piłka wodna, műugró- műúszó i pływające morskie i Giant toronyugró w piłce nożnej;

B/4. Stosowanie 2017 Budapest 2024 Promowanie Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europejskiej;

B/5. z dnia 23 czerwca Daty zdarzenia lub serii planowania i zarządzania;

Organizacja wydarzenia prasowego (-y) (WE) nr B/6.; oraz

Z funkcjonowaniem Wszechnicy (PE B/7.);

B/8. wydarzenia związane ze zdarzeniami, grafika, projektowanie i produkcja materiałów promocyjnych;

B/9. Agencja PR zadań;

B/10. produkcja filmów i nagrań wideo, fotografii;

B/11. Inne kreatywne pomysły;

Planowanie i MEDIA 2 oraz odnośnych médiabeszerzéshez kreatywnego projektowania i produkcji:

2.1 Konkurencja i kreatywnym korzystaniu z mediów (media mieszana);

Kupowanie mediów 2.2;

2.3 odnośnych médiabeszerzéshez kreatywnych procesów projektowania i produkcji;

2.4 nieprzerwanych usług agencji;

3 inne zadania, kreatywnego projektowania i produkcji.

Określenie daty rozpoczęcia umowy zaproszenie do składania ofert powinno być uznawane za punkt II.2.7). Data zakończenia umowy ramowej, jednak termin początkowy zaczyna biec od dnia zawarcia umowy, co oczywiście nie może być określony a priori.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Mintafeladat / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2016
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Instytucja zamawiająca określonymi w pkt III.1.3) Minimalne warunki szczegółowe techniczne karakterkorlátozásra m.1.1-m.1.5) („uwzględniając minimalne poziomy zdolności produkcyjnych”, lecz „wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji wskazanych w polu”. Box M. 1.6 na początku minimalne wymagania zostały określone w poniższej sekcji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Procedura ta może nie być oferent lub podwykonawca, i nie może przyczyniać się do podmiotów gospodarczych w gestii prawa zamówień publicznych. 62. Pkt (2) – (1) sekcji jedna z bezwzględnych podstaw odmowy.

I. Weryfikacja prawa zamówień publicznych, równocześnie z przetargu. 67. Kormányrendelet (dekretu rządowego) 321/2015 (X.30.) sekcji 2 – 7, w stosownych przypadkach.

Kormányrendelet (dekretu rządowego) 321/2015 (X.30.). 4 – 7. Artykuły i wypełniony w sposób określony przez instytucję zamawiającą (jednolity europejski dokument zamówienia eekd stanowią część III) należy złożyć.

W przypadku wspólnych ofert każdy z oferentów składających wspólną ofertę składa oddzielny wniosek na osobnym formularzu.

Jeżeli oferent na sytuację finansową innego podmiotu, zgodność z prawem zamówień publicznych. 67. Stosownie do art. (3) zdolności należy przedłożyć organowi udzielającemu eekd z części III formularza wniosku.

Oferta zostanie złożona w ustawie o zamówieniach publicznych. 67. Na podstawie art. (4) oferenta oświadczenia, że nie odniosła korzyści z realizacji zamówienia objęte zakresem stosowania podstawy wykluczenia przewidzianej przez podwykonawców.

II. W wyniku oceny są:

Instytucja zamawiająca, na podstawie oceny. 69. § (4) ewentualny pomyślny) oraz ewentualnego zwycięskiego oferenta (-ów) (ustawa o zamówieniach publicznych. 69. § (6)) i struktury administracyjne zaangażowane w weryfikację kompetencji wykonawcy (-ów), wyznaczając termin 5 dni roboczych, dekret rządowy 321/2015 (X.30.). 1 – 16 Certyfikaty lub oświadczenia zgodnie z wnioskiem.

Sekcja 15. Na podstawie odpowiedniości oferentów lub podwykonawców biorących udział w innej organizacji jedynie jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się w celu wykazania braku przesłanek wykluczenia t.j ustawą Prawo zamówień publicznych. 69. W odpowiedzi na wniosek wystosowany zgodnie z (4) w celu przedstawienia dodatkowych dowodów w tej kwestii nie jest konieczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

P.1 umowy PPA. 65. Pkt (1) lit. a) dekretu rządu, 19. Zgodnie z pkt (1) lit. b) za ostatni zamknięty rok obrotowy 3, oferent poprzednika określoną zgodnie z zasadami rachunkowości i sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, załączniki), jeżeli podmiot gospodarczy jest wymagane na mocy prawa spółek w kraju siedziby. Jeżeli wymagane przez instytucję zamawiającą sprawozdania na swojej stronie internetowej serwisu informacyjnego instytucja zamawiająca sprawdza dane na swojej stronie internetowej serwisu informacyjnego, złożenie rachunków nie jest konieczne.

W przypadku gdy oferent jest Harmonogram przekazania punktów P.1 kryterium kwalifikowalności nie posiada dokument określony przez instytucję zamawiającą, ponieważ w całym okresie podjęte po rozpoczęciu okresu kwalifikowalności od przedmiotu zamówienia (wydarzenia i/lub usług łączności i/lub konkurencji/zakupów) upoważnionych do poświadczania deklaracji raczej.

P.2 umowy PPA. 65. Pkt (1) lit. a) dekretu rządu, 19. Zgodnie z pkt (1) lit. c) przez ostatnie 3 roku obrachunkowym, jak również łączną od przedmiotu zamówienia (wydarzenia i/lub usług łączności i/lub konkurencji/zakupów), z wyłączeniem VAT, oświadczenie o obrotach, w zależności od tego, kiedy powstały, oferenta lub, jeśli dane takie są dostępne.

P.3 umowy PPA. 65. Pkt (1) lit. a) dekretu rządu, 19. Pkt (1) lit. d) odpowiednie do przedmiotu umowy ramowej na podstawie dwóch różnych (1: Organizowanie imprez; 2.: Kupowanie mediów i mediów) oraz projektowania robót dla całego okresu obowiązywania umowy ramowej oraz istnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej w przypadku ubezpieczenia OC obejmujące przedmiot umowy, których ryzyko podlegające ubezpieczeniu, w tym co najmniej jedna płatność ograniczyć pokrycie 50 000 000 HUF/rok.

Jeżeli oferent P.1 i P.2 kryteriów kwalifikowalności nie ma dokumentu w formie prawnej, dlatego też, w odniesieniu do którego rachunki, lub raczej na złożenie deklaracji, nie jest możliwe, kryteria kwalifikacji i środki dowodowe instytucji zamawiającej, a nie deklarację lub wszelkie inne dokumenty, które uznają za stosowne w sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wniosek o dodatkowe informacje zainteresowanemu oferentowi musi ustanowić, w formie prawnej, do którego sprawozdanie lub na złożenie deklaracji, a nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat kryteriów kwalifikowalności przyjętych przez instytucję zamawiającą w celu udowodnienia posiadania przydatności. W tym kontekście instytucja zamawiająca określa, że pozycje P.1 dla osób samozatrudnionych, składanie deklaracji podatkowej w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności (w przypadku których rozporządzenie nie musi wystąpić o dodatkowe informacje).

Wspólny oferentów w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. Spełniają, zgodnie z pkt (6).

Weryfikacja predyspozycji oferentów w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. § (7), (8) i (11) do opartych na dostępnej zdolności.

Ofercie złożonej przez oferenta. 67. § (1) dekretu rządu, oraz 1. Uwzględniając postanowienia ustępu (1) artykułu jedynie przestrzeganie wymogów kwalifikowalności w zakresie regulacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia mają być dostarczone.

Warunki kwalifikowalności do sprawdzenia skutecznego przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. 69. Jak określono w pkt (4), mogą odbywać się na żądanie instytucji zamawiającej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oferent, jeśli:

P.1 za ostatni zamknięty rok obrotowy 3, albo wyników bilans ujemny. W przypadku gdy oferent jest Harmonogram przekazania punktów P.1 kryterium kwalifikowalności nie posiada dokument określony przez instytucję zamawiającą, ponieważ w całym okresie podjęte po rozpoczęciu okresu, jeżeli podczas okresu funkcjonowania przedmiotu zamówienia (wydarzenia i/lub usług łączności i/lub konkurencji/zakupów), z wyłączeniem VAT, o obrocie netto niższym niż 2 500 000 000 HUF;

P.2 trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe całkowitą bez VAT – -árbevétele nie osiągnęły netto ogółem 3 000 000 000 HUF, a ostatnie trzy zamkniętego roku obrotowego, jak zamówienia publiczne na działania (wydarzenia i/lub usług łączności i/lub konkurencji/zakupów), z wyłączeniem VAT, była niższa od łącznej wartości sprzedaży w wysokości 2 500 000 000 HUF netto.

P.3 nie jest właściwa dla przedmiotu umowy ramowej (nawet 2: 1. Organizowanie imprez; 2.: Kupowanie mediów i mediów), projekt umowy ramowej jest ważne przez cały okres trwania tego zobowiązania, ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmujące przedmiot zamówienia, ryzyko podlegające ubezpieczeniu, przynajmniej indywidualnie, w tym zapłacenie 50 000 000 HUF/rok limit ubezpieczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

ZAŁĄCZNIK 1 Ustawy o zamówieniach publicznych. 65. § (1) i (b) 21. § (3) na podstawie a) datę początkową datę dokonania zaproszenia do ubiegania się o zamówienie wynosił 3 lat (36 miesięcy) opis głównych usług jest w stanie wykazać alkalmasságát. 22. Grupa dok.-ok zgodnie z pkt (1) zgodnie z wymogami.

M.2 w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. § (1) i (b) 21. Na podstawie pkt (3) lit. b) oferent, w szczególności specjalistów (organizacje) odpowiedzialnych za kontrolę jakości, opis ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętności dowiedzenia się, którzy chcą być uwzględnieni.

Poziom edukacji w szkołach dyplomu, przesyłając kopię stażu (prosty opis poprzednich projektów i pierwszych doświadczeń végidőpontjait) podczas co najmniej CV jest poświadczona kopia odręczny podpis.

Szczegółowy życiorys, datę (miesiąc/rok), tak by objąć nią okresy staży odbytych wykonywanej przez przedstawiciela danego zawodu. Instytucja zamawiająca podczas stażu, oczekiwane studia podyplomowe na zrozumienie tego rodzaju uczenia się poprzez praktykę.

Jednocześnie, jeżeli w projekcie konkretniejszych, uczestniczyła w praktykach niektórych projektów mogą pojawić się nie sumują się hónapszáma zdobyte, czyli 1 lat może wynieść maksymalnie 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca może mieć również pracowała nad kilkoma projektami w tym samym czasie.

Eksperci wskazują, że w trakcie realizacji zamówienia zostaną udzielone.

M.3 w ustawie Prawo zamówień publicznych. 65. § (1) i (b) 21. § (3) (i) odpowiedniości oferentów na podstawie dostępnego sprzętu i urządzeń technicznych może opisać. Opis musi zawierać wszelkie informacje, z których wynika, że oferent posiada lub będzie posiadało w dostawie sprzętu na cały okres obowiązywania instrumentu, krótki opis techniczny, określający, że urządzenie spełnia warunki kwalifikowalności. W przypadku technicznie równorzędne urządzenia megajánlása taką równoważność należy wykazać.

Ofercie złożonej przez oferenta. 67. § (1) dekretu rządu, oraz 1. Uwzględniając postanowienia ustępu (1) jedynie w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikowalności przez jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się oświadczenie.

Warunki kwalifikowalności do sprawdzenia skutecznego przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych. 69. Jak określono w pkt (4), mogą odbywać się na żądanie instytucji zamawiającej.

Minimalny (e) poziom (y) zdolności produkcyjnych: M.1 2 w przypadku gdy oferent nie posiada daty ogłoszenia przez okres 3 lat (36 miesięcy):

3 m1,1 min. do przeprowadzenia pełnego i organizację konferencji, jaka jest średnia liczba uczestników wynosi 100, i organizację konferencji obejmuje wszystkie z następujących zadań: rendezvénytechnikai operacji, zapewnienie narzędzi i projektowania i produkcji, catering, dekoracja organizacji zadań związanych z nowoczesną, dyżuru na miejscu;

Zintegrowana kampania komunikacyjna m.1,2 min. odniesienia 3 odnoszące się do planowania strategicznego;

M.1.3 – min. 4 ogólnokrajowych kanałów telewizyjnych lub radiowych, internetowych i mediów drukowanych i kreatywnej koncepcji kampanii ATL odniesienie do projektowania i wdrażania;

M.1.4 – min. 6 festiwal muzyki i rozmieszczania instalacji do odniesienia do przygotowania w razie jeżeli liczba uczestników wyniosła 75 000;

A min. 4 M.1.5 sportfesztiválra tömegrendezvényre rozmieszczenia lub instalacji i stanowią punkt odniesienia dla przygotowania przypadku gdy liczba uczestników wynosiła 10 000 osób.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1.6 – min. 1 jako odniesienie przy organizacji imprez publicznych, igrzyska olimpijskie, oferty lub wszelkich innych dyscyplin olimpijskich sportów letnich we), Vb (prowincjonalna miejscowość gospodarzem światowego wydarzenia zorganizowano dalsze rozpowszechnianie i dociera do 3 000 r.;

1.7 Min 3,500000000 HUF netto, planowania i czynności związanych z kupowaniem mediów z normami i odniesienia zgodnie z umową.

Ten sam referencyjny 1 lub większych kompetencji w celu wykazania zgodności z minimalnymi wymaganiami może być również użyty, jeżeli odpowiadają one minimalnym normom wymagań kwalifikacyjnych określonych dla każdego z powyższych warunków.

Odniesienie do zaproszenia należy uważać za osiągnięty w okresie 3 lat przed wysyłką, jeśli data dostawy w tym okresie. Zaproszenie usług realizowana stale przez okres całkowitej ilości usług musi zostać uwzględniona.

(Sprawa nr M.2 oferenta – Oferta wspólna), jeżeli zamówienie nie jest datą zawarcia co najmniej następujących specjalistów:

1 m².1 min. uczelniach (min) oraz kształcenie i umiejętności komunikacyjnych, ekonomista médiatudomány min. 60 miesięcy w zależności od przedmiotu zamówienia (organizacja wydarzeń i/lub ekspertów w dziedzinie komunikacji, doświadczenie zawodowe);

M.2,2 min. (min. 1) lub Kolegium w zakresie podstawowych umiejętności, co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie kampanii reklamowej;

1 m².3 min. okj-s uczelni lub kształcenia (min.) z projektowaniem graficznym, twórczych co najmniej 36 miesięcy doświadczenia;

M.2,4 min. 1 szkolnictwo wyższe lub policealne i pomaturalne (min.) z kreatywnego zawodowym pragnącym rádióspot operacji i co najmniej 36 miesięcy doświadczenia;

Wyższe poziomy początkowe 1 m².5 min., szkolenia lub kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego (Min Min. 36 miesięcy) mediów i PR planowania i/lub doświadczenia zawodowego;

M.2,6 min. 1 wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy min. 5 lat doświadczenia médiaügynökségben médiatervezői min/doświadczenie szefa zespołu i 1 lat lub médiaigazgató stanowiska;

M.2,7 min. 1 wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy min. 5 lat doświadczenia zawodowego w telewizji w planowanie i zakup/doświadczeń;

M.2,8 min. 1 wykwalifikowanych, min. 3 lat doświadczenia zawodowego/praktyki ogólne planowanie mediów;

1 wykwalifikowanych specjalistów, którzy online m.2,9 min. médiatervezésben min. 3 lat doświadczenia zawodowego;

M.2,10 min. 1 wykwalifikowanych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów lub odpowiedniego doświadczenia.

Jeden ekspert może się nie więcej niż jedno stanowisko.

Oferent (M.3) do wspólnej oferty, w przypadku braku umowy, następujące w żaden sposób lub równoważny, oprogramowania i baz danych:

M.3.1 AGB Nielsen: Arianna oglądalności telewizji lub równoważne oprogramowania i baz danych i oprogramowania;

M.3.2 TNS Hoffmann: TGI rádióhallgatottsági choices3 bazy danych i bazy danych na temat badań, baz danych i oprogramowania oraz oprogramowania lub jego odpowiednik;

M.3.3 NOK/olvasottság badania bazy danych podobnej bazy danych;

M.3.4 Kantar Media wydaje: Równoważne przeciwko adexplus baz danych i oprogramowania;

M.3.5 TNS Hoffman: Na zewnątrz specjalnego zasilania równoważne V wzoru i optymalizującego oprogramowania i baz danych;

M.3.6 Gemius gemiusexplorer oglądalności oraz publiczność online lub równoważne oprogramowanie i bazy danych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Jest ona wypłacana za należyte wykonanie zlecenia, po kolejnej weryfikacji faktur przelewem, kodeksu cywilnego, należy w forintach węgierskich. 6: 130. Pkt (1) – (2), biorąc pod uwagę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 135. § (6), (1), (5) ustawy o zamówieniach publicznych, w przypadku podwykonawstwa. 135. Wymagania określone w art. (3). Oferent, zlecenia na zadania wykonywane w fakturze wystawionej przez instytucję zamawiającą po wykonaniu zamówienia udzielonego na podstawie tego upoważnienia do przedłożenia wraz z instytucją zamawiającą. W teljesítésigazolásnak taryfy, która zawiera wyłonionego oferenta w zakresie tej działalności.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Mewa śródziemnomorska i partnera w kancelarii prawnej, 1011 Budapest, Szilagyi Dezsoe Ter 1 27 kapucsengő (2. piętro).

Podział przez akredytowanych konsultantów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w innym miejscu.

DYREKTYWA 14/2016. MVM (V. 25.) 6. Instytucja zamawiająca, na podstawie § (7) stanowi, że:

Akredytowany konsultanta odpowiedzialnego udzielania zamówień publicznych: Dr Katalin mewa, numer rejestracyjny: 00365.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Instytucja pośrednicząca LF 68. W ust. (3) poinformował obecne osoby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferty i oferenta dok.-okban meghat. grupy zgodnie z materialnymi i formalnymi wymogami muszą przygotować i złożyć ofertę.

2. Instytucję zamawiającą do udziału w procedurze przetargowej kwotę 34 000 000 HUF, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia przez oferenta w dniu upływu terminu składania ofert (instytucja zamawiająca) musi podać ustawy Prawo zamówień publicznych. 54. Dok-ok Group i zgodnie z wymogami. Zabezpieczenie przetargowe wynosi gwarancję związania ofertą.

3. Przetargów w 1 i 1 kopii papierowych wersji elektronicznej na CD/DVD w kopertach, paczkach na papierze firmowym pld-ban Rubryka V należy przedłożyć.

Adnotacja na kopercie: „Dialog społeczny olimpiáért kampanię informacyjną na temat 2017 wydarzeń medialnych strategii, planowania i prowadzenia kampanii informacyjnej” – nie otwierać przed upływem ostatecznego terminu ich składania.

4. Należy umożliwić składanie ofert drogą pocztową lub osobiście w dni robocze w godzinach od 9: 30 do 12: 00 lub w dniu upływu terminu składania ofert od 9: 30 do dnia upływu terminu składania ofert.

5. Oferent musi załączyć do ustawy Prawo zamówień publicznych. 66. Oświadczenia zgodnie z art. (2), warunkach przetargu i zawarcia umowy oraz na wniosek w odniesieniu do opłat.

6. Oferent musi załączyć do ustawy Prawo zamówień publicznych. 66. § (4) oświadczenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich rozwoju działań zalicza się do mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw. (W odpowiednich przypadkach) w przypadku nieistnienia.

7. Oferent musi załączyć do ustawy Prawo zamówień publicznych. 66. Pkt (6) lit. (a) i (b) w odniesieniu do uznania podwykonawstwa. (W odpowiednich przypadkach) w przypadku nieistnienia.

8. W przypadku przedstawienia wspólnej oferty, oferenci muszą towarzyszyć umowy o współpracy, do których dana wspólna oferenci muszą oświadczyć, że zachowują oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wskazują jedną upoważnionych do ich reprezentowania. Przejęcie jest wystarczający.

9. Wymogi dotyczące kwalifikowania się do kwalifikowanych dostawców jako warunku wpisanie do urzędowego wykazu kryteriów kwalifikacji są bardziej restrykcyjne niż te, w odniesieniu do: P.1, P.2, P.3, M.2, M.3 I M.1.

10. Prawa zamówień publicznych, instytucja zamawiająca oferuje. 76. Zgodnie z pkt (C) (2), stanowią najlepszą relację jakości do ceny zgodnie z kryteriami oceny.

1. Cena w ofercie (waga gospodarstwa: 50):

Opłata zryczałtowana za dowolną kwotę 1 HUF netto (strategię komunikacji (10);

1.B cenowo HUF ogółem netto dla budżetu (20);

1.c; (20) wynagrodzenie z tytułu zakupu mediów

Mintafeladat 2 (50):

Kryterium oceny nr 2 (oferta techniczna) jako instytucja zamawiająca w PB 3 dok.-okban grupy, zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo przedstawione przez oferenta są oceniane mintafeladatot.

Instytucja zamawiająca w przypadku każdej oceny kryteriów (podkryteriów) AD od 1 do 10 punktów.

11. Strona Zamawiająca nie gwarantuje, że, biorąc pod uwagę krótki okres obowiązywania umowy oraz fakt, że zadania, które są przedmiotem umowy, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z realizacją jednolitego podejścia. Istnieje odrębny podmiot, który jest wykonalny.

12. W dok.-ok grupywww.kozbeszerzes.hu-nZamówienia publiczne w bazie danych można pobrać w sprawdzaniu przeciwkokozbeszerzes@drsk.huadres e-mail.

13. Instytucja zamawiająca wymaga gwarancji dobrego wykonania w wysokości 80 000 000 HUF przewiduje stosowanie zgodnie ze specyfikacją dok.-okban grupy.

14. Traktat stanowi, że instytucja zamawiająca źródło zasobów budżetowych w momencie wszczęcia postępowania, instytucja zamawiająca nie jest dostępne w całości, wobec czego postępowanie ustawy o zamówieniach publicznych. 53. W sektorze podatków zgodnie z pkt (5). Jeżeli zasoby niezbędne do wykonania umowy, instytucja zamawiająca może udzielić żadnej procedury.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Instytucja pośrednicząca LF 148. Zgodnie z art.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Węgry
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2016