TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 32505-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Veľké Zálužie: Rôzne potravinárske výrobky

2022/S 015-032505

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Psychiatrická nemocnica
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00607274
Poštová adresa: Rinok 334
Mesto/obec: Veľké Zálužie
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95135
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Jelšic
E-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk
Telefón: +421 376548200
Fax: +421 376548127
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.pnvz.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436258
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436258
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Potraviny

Referenčné číslo: PNVZ 1/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
15800000 Rôzne potravinárske výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnými predpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 481 975.80 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mäso a mäsové výrobky

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15100000 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vákuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mäso, mäsové výrobky boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov a baličov z hydiny, z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Pre vysledovateľný pôvod mäsa platí : Hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku , Bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 111 242.20 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Hydina, hydinové výrobky a vajcia

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15112000 Hydina
03142500 Vajcia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka, hydiny a výrobkov z hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené ), nie vákuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby hydina a výrobky z hydiny boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov hydiny, Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Hydinové mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku.

Dodávka čerstvých vajec veľkosti L pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov slovenských chovateľov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 71 762.63 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mlieko a mliečne výrobky

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15511000 Mlieko
15550000 Mliečne výrobky rôznych druhov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských výrobcov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú pätinu doby spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby. Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby. Verejný obstarávateľ požaduje pasterizované mlieko.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 76 428.50 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pekárenské výrobky

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15811100 Chlieb
15812100 Pečivo
15810000 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 64 942.77 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Čerstvá zelenina a ovocie

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
03200000 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka zemiakov, ovocia, zeleniny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zeleniny a ovocie od slovenských dodávateľov (bez tropického). Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti. Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 66 241.75 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Rôzne potravinové výrobky

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
15890000 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
15000000 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15200000 Spracované a konzervované ryby
15612000 Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky
15850000 Cestoviny
15330000 Spracované ovocie a zelenina
15896000 Hlboko zmrazené výrobky
15331170 Mrazená zelenina
15894000 Spracované potravinárske výrobky
15400000 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka rôznych potravinových výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 91 357.94 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15/04/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre

účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie

ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke

(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.

Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom

doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/ videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

Zákazka bude zadaná postupom nadlimitnej zákazky verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022