Supplies - 32509-2022

Submission deadline has been amended by:  95506-2022
21/01/2022    S15

Slovakia-Žilina: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 015-032509

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Žilinský samosprávny kraj
National registration number: 37808427
Postal address: Komenského 48
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01109
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Helena Kučková
E-mail: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Telephone: +421 415032111 / 415032414
Internet address(es):
Main address: http://www.regionzilina.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436409
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436409
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Regionálna samospráva

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Potraviny pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Reference number: 89_21
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš a Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 9, 010 08 Žilina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 338 668.50 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chladená hydina pre HNsP Trstená

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15112100 Fresh poultry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín Chladená hydina pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 803.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mlieko a mliečne výrobky pre LNsP Liptovský Mikuláš

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palučanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín Mlieko a mliečne výrobky pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš . Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 306 858.54 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lahôdkové šaláty a výrobky pre LNsP Liptovský Mikuláš

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894700 Delicatessen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Palučanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín Lahôdkové šaláty a výrobky pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 241.30 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lahôdkové šaláty a výrobky pre CSS Letokruhy Žilina

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15894700 Delicatessen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 9, 010 08 Žilina. Dodanie potravín sa bude realizovať samostatne na dve odberné miesta v sídle kupujúceho, prevádzka č. 6 a č 8.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov potravín Lahôdkové šaláty a výrobky pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 9, 010 08 Žilina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Ďalšie informácie a požiadavky verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 765.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO. Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a)doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.)

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Príloha J Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov) všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

b)potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

c)potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu

e)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO doklady uvedené v písmenách d) a f):

d)potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

f)čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

UPOZORNENIE:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otváraní /sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti. Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí aj prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality IS.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.

Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli UVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk)

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na dodávku tovarov.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, ani zelené verejné obstarávanie, obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022