Supplies - 32513-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Hjørring: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 015-032513

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hjørring Kommune
National registration number: 29189382
Postal address: Springvandspladsen 5
Town: Hjørring
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 9800
Country: Denmark
Contact person: Camilla Magdalene Vrist
E-mail: cmv@hjoerring.dk
Telephone: +45 72333227
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/171220582.aspx
Address of the buyer profile: http://www.hjoerring.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/171220582.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/171220582.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Fødevarer til Køkkenområdet Hjørring Kommune

II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører indkøb af 341 fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 26 160 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15894000 Processed food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører indkøb af 341 fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. udbudslovens § 56 i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, hvilket indebærer, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle minimumskrav, kan afgive tilbud.

Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 26.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt. 3.1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 31.6 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá

 

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 55 %
Price - Weighting: 45 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 160 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2022
End: 30/04/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Mulighed for option på 1 x 12 måneder

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mulighed for option på 1 x 12 måneder

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Årsomsætning: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Samlede årsomsætning" oplyse den samlede årsomsætning for de tre seneste regnskabsår.

2. Egenkapital: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

3. Soliditetsgrad: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, er positiv. Kravet gælder for hvert regnskabsår.

2. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for det senest afsluttede regnskabsår, er positiv.

3. Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for det senest afsluttede regnskabsår, er minimum 20 %.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

4. Referenceliste: Tilbudsiver skal i ESPD del IV C i punktet " Levering af leverancer af den anførte type" oplyse hvorvidt kravet opfyldes

Minimum level(s) of standards possibly required:

4. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når leverandøren har leveret varer af samme karakter, det vil sige, at leverandøren har erfaring med leverance af fødevarer til offentlige ordregivere.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022