Leveringen - 325261-2022

17/06/2022    S116

Polen-Warschau: Politieauto's

2022/S 116-325261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-624
Land: Polen
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Telefoon: +48 226012220
Fax: +48 226011857
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.policja.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW

Referentienummer: 33/Ctr/22/TJ/PMP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka, wyposażonych w radiotelefon przewoźny, zgodnie z Załącznikiem 1 Ł do OPZ, w ramach maksymalnie dwóch dostaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka, wyposażonych w radiotelefon przewoźny, zgodnie z Załącznikiem 1 Ł do OPZ, w ramach maksymalnie dwóch dostaw.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

c.d. z pkt VI.4.3)

1.2.5 odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 msce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.2.6 ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy.

WYKONAWCA ZAGRANICZNY

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

a) informacji z KRK, o której mowa w pkt 1.2.1 SWZ – składa informację z odp. rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.1 SWZ;

b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2.3 SWZ, zaświadcz. albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1.2.4 SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 1.2.5 SWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw. pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub admin., notariuszem, organem samorządu zawod. lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 – Poduszki gazowe kurtynowe lub poduszki gazowe boczne chroniące głowy kierowcy i pasażera / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 – Elektrycznie podgrzewana szyba przednia / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 – Fabryczny stopień wewnętrzny w drzwiach przesuwnych / Weging: 3
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Uszczegółowienie pkt II.2.7) - okres obowiązywania zamówienia (zgodnie z SWZ) - 24 tygodnie od podpisania umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 063-165338
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa 50 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Postępowanie prowadzone jest w jęz. polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania związane z platformą, przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy.

Do oferty Wykonawca dołącza:

- ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postęp., na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza /rozporz. wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)/. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postęp., Zamawiający wymaga wypełnienia w cz. IV JEDZ wył. sekcji „α". W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga wypełnienia cz. III JEDZ.

Ośw. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe śr. dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3 SWZ, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 OPZ (Zał. nr 2 do SWZ), w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamów. oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w jęz. polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego,

1.2 kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego,

1.3 wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi pojazdów.

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie, w której będą realizowane warunki umowy. Zamawiający dopuści brak stacji obsługi w woj. świętokrzyskim, lecz w takim przypadku Wykonawca musi wskazać najbliższe autoryzowane stacje obsługi w woj. ościennych. W przypadku województwa mazowieckiego wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Warszawy lub w powiatach ościennych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane złożenie (dot. wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich):

1.2.1 Informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Pzp, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamów. publ. tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 mscy przed jej złożeniem;

c.d w pkt. VI.4.3)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

c.d z pkt. VI.3)

1.2.2 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.2.3 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

1.2.4 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c.d w pkt. II.2.4)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022