Leveringen - 325354-2022

17/06/2022    S116

Nederland-'s-Gravenhage: Bedrijfsmachines

2022/S 116-325354

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Nationaal identificatienummer: 3814225
Postadres: Bezuidenhoutseweg 20
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Contactpersoon: Jermaine Walker
E-mail: ienea@dji.minjus.nl
Telefoon: +31 621954239
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dji.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interne Transportmiddelen

Referentienummer: IUC/DJI/IENEA/JW/2021-3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de aanbesteding bestaat uit de aanschaf (koop) en het onderhoud van mechanisch en elektrisch voortbewogen interne transportmiddelen. Tevens wil Koper de mogelijkheid hebben om de interne transportmiddelen te leasen en/of te huren voor een bepaalde periode. Het onderhoud richt zich op het onderhoud van de nieuwe te verwerven interne transportmiddelen (na afloop van de garantieperiode).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42415000 Vorkheftrucks, voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.800.000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 026-065656
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Interne Transportmiddelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jungheinrich Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 28028730
Postadres: H.A. Lorentzweg 3
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2408AS
Land: Nederland
E-mail: calum.bradford@jungheinrich.nl
Telefoon: +31 172766759
Fax: +31 172438574
Internetadres: http://www.jungheinrich.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: ienea@dji.minjus.nl
Internetadres: http://www.dji.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022