Supplies - 32539-2022

21/01/2022    S15

Romania-Craiova: Tablet computer

2022/S 015-032539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Liceul Teoretic HENRI COANDA
National registration number: 4830023
Postal address: Strada: Coandă Henri, nr. 48
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200556
Country: Romania
Contact person: ALIN-LAVINEL VIZITIU
E-mail: lthcoanda@yahoo.com
Telephone: +40 0251542257
Fax: +40 0251542257
Internet address(es):
Main address: www.henricoandacraiova.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135438
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: INSTITUTIE DE INVATAMANT
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Liceului Teoretic Henri Coanda, Craiova’’ LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet si LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice In mediul on-line, Cod SMIS 144301.

Reference number: 48300230/2021/1
II.1.2)Main CPV code
30213200 Tablet computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

“Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Liceului Teoretic Henri Coanda, Craiova” LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet si LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line cod SMIS 144301

Valoarea estimata: 2.260.471,88 lei din care:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 1.316.665,50 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- Tablete pentru uz scolar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni – 1090 buc

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 943.806,38 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- laptop – 75 buc;

- Sistem all in one – 40 buc;

- camera web conferinta – 40 buc;

- proiector – 40 buc;

- ecran de proiectie – 40 buc;

- router wireless – 40 buc;

- tabla interactiva – 40 buc;

- retea LAN – 1 buc.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

„Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 260 471.88 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30195200 Electronic copyboards or accessories
30213300 Desktop computer
30237240 Web camera
32410000 Local area network
32413100 Network routers
38652120 Video projectors
38653400 Projection screens
51600000 Installation services of computers and office equipment
72260000 Software-related services
72400000 Internet services
80510000 Specialist training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Liceului Teoretic Henri Coanda, localitatea Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 943.806,38 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- laptop – 75 buc;

- Sistem all in one – 40 buc;

- camera web conferinta – 40 buc;

- proiector – 40 buc;

- ecran de proiectie – 40 buc;

- router wireless – 40 buc;

- tabla interactiva – 40 buc;

- retea LAN – 1 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Garantia oferita / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 943 806.38 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213200 Tablet computer
51600000 Installation services of computers and office equipment
72260000 Software-related services
72400000 Internet services
80510000 Specialist training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411 Dolj
Main site or place of performance:

Liceului Teoretic Henri Coanda, localitatea Craiova

II.2.4)Description of the procurement:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 1.316.665,50 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- Tablete pentru uz scolar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni - 1090 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Traficul lunar de date la internet / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Garantia oferita / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 316 665.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program / Proiect Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (art. 165 din Legea nr. 98/2016), operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 cf Lg 98/, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1.Brumar Mihaela- Director;

2.Ivascu Claudia- Director Adjunct;

3.Popescu Carmen Cristiana- Administrator financiar;

4.Popescu Ioana- Analist programator;

5.Dobre Sonia- Membru;

6.Parici Irina- Membru;

7.Mănescu Alexandru- Membru;

8.Nedelcu Ecaterina- Membru;

9.Pinisoara Micu Oana- Membru;

10.Teodorescu Cosmin- Membru;

11.Corâțu Cosmin- Membru;

12.Vasile Marian- Membru;

13.Dida Cristiana- Membru;

14.Spiridon Gina- Membru;

15.Ghiră Camelia- Membru.

SC AGENTIA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR SRL prin Lucian Naum – societatea servicii auxiliare in materie de achizitii publice

Nota:

Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusive asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d)

si lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,din care sa rezulte ca activitatea este autorizata conf art.15 din Legea 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1 - Experienta similaraLoturile 1,2Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin: lot 1-1.316.665,50 lei fara TVA, lot 2- 943.806,38 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor furnizate la nivelul unui contract sau mai multor contracte.Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor.Prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv. De exemplu: tablete, laptopuri, alte echipamente IT&C.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareLoturile 1,2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontractezeOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.4).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.ATENTIE: In acest sens se vor indica în DUAE sectiunea „Descriere” obiectul, numarul si tipul contractului/-lor invocat/-e drept experienta similara, nr. si data procesului verbal de receptie, iar valoarea, data si beneficiarul contractului, calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;completandu-se la sectiunile dedicate.Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- procesul-verbal de receptie întocmit în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia produselor, care sa ateste faptul ca produsele sunt în conformitate cu normele legale în domeniu, copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care sa reiasa: beneficiarul produselor, valoarea produselor similare (lei) si perioada in care au fost livrate produsele similare.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 3) va fi prezentat odata cu depunerea DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4) se va/vor prezenta o data cu depunerea DUAE.Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (Formular 4) se va/vor prezenta o data cu depunerea DUAE.O data cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conform art. 182 alin. 4 din Legea 98/2016.Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Nota: -Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR în data publicarii anuntului de participare.

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul/acordurile de subcontractare (Formular 4) se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE.Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

VI.3) Informații suplimentare

CLAUZA SUSPENSIVĂ

Procedura de atribuire/achizitia este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de avizarea contractului de catre AM POC/OIPSI. In cazul neavizarii din partea AM POC/OIPSI, prezentul contract este supus nulitatii.

Clauza suspensiva este valabila pana la emiterea ordinului de livrare din partea AC.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022