Supplies - 32539-2022

21/01/2022    S15

România-Craiova: Tablet PC

2022/S 015-032539

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Liceul Teoretic HENRI COANDA
Număr naţional de înregistrare: 4830023
Adresă: Strada: Coandă Henri, nr. 48
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200556
Țară: România
Persoană de contact: ALIN-LAVINEL VIZITIU
E-mail: lthcoanda@yahoo.com
Telefon: +40 0251542257
Fax: +40 0251542257
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.henricoandacraiova.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135438
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: INSTITUTIE DE INVATAMANT
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

"Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Liceului Teoretic Henri Coanda, Craiova’’ LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet si LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice In mediul on-line, Cod SMIS 144301.

Număr de referinţă: 48300230/2021/1
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

“Îmbunătățirea accesului la procesul de învățare în mediul online în cadrul Liceului Teoretic Henri Coanda, Craiova” LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet si LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line cod SMIS 144301

Valoarea estimata: 2.260.471,88 lei din care:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 1.316.665,50 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- Tablete pentru uz scolar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni – 1090 buc

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 943.806,38 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- laptop – 75 buc;

- Sistem all in one – 40 buc;

- camera web conferinta – 40 buc;

- proiector – 40 buc;

- ecran de proiectie – 40 buc;

- router wireless – 40 buc;

- tabla interactiva – 40 buc;

- retea LAN – 1 buc.

Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

„Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 260 471.88 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2: Achizitionarea de hardware TIC respectiv echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
30195200 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
30213300 Computer de birou
30237240 Cameră web
32410000 Reţea locală
32413100 Rutere de reţea
38652120 Videoproiectoare
38653400 Ecrane pentru proiecţii
51600000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică
72260000 Servicii de software
72400000 Servicii de internet
80510000 Servicii de formare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Liceului Teoretic Henri Coanda, localitatea Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 943.806,38 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- laptop – 75 buc;

- Sistem all in one – 40 buc;

- camera web conferinta – 40 buc;

- proiector – 40 buc;

- ecran de proiectie – 40 buc;

- router wireless – 40 buc;

- tabla interactiva – 40 buc;

- retea LAN – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia oferita / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 943 806.38 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1: Achizitionarea de hardware TIC respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213200 Tablet PC
51600000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică
72260000 Servicii de software
72400000 Servicii de internet
80510000 Servicii de formare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Liceului Teoretic Henri Coanda, localitatea Craiova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 1.316.665,50 lei fara TVA, pentru urmatoarele produse:

- Tablete pentru uz scolar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni - 1090 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Traficul lunar de date la internet / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia oferita / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 316 665.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Programul Operational Competitivitate - POC

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (art. 165 din Legea nr. 98/2016), operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 cf Lg 98/, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

1.Brumar Mihaela- Director;

2.Ivascu Claudia- Director Adjunct;

3.Popescu Carmen Cristiana- Administrator financiar;

4.Popescu Ioana- Analist programator;

5.Dobre Sonia- Membru;

6.Parici Irina- Membru;

7.Mănescu Alexandru- Membru;

8.Nedelcu Ecaterina- Membru;

9.Pinisoara Micu Oana- Membru;

10.Teodorescu Cosmin- Membru;

11.Corâțu Cosmin- Membru;

12.Vasile Marian- Membru;

13.Dida Cristiana- Membru;

14.Spiridon Gina- Membru;

15.Ghiră Camelia- Membru.

SC AGENTIA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR SRL prin Lucian Naum – societatea servicii auxiliare in materie de achizitii publice

Nota:

Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusive asociații/subcontractanții/terții susținători) vor completa o declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.60 alin.(1) lit.d)

si lit.e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,din care sa rezulte ca activitatea este autorizata conf art.15 din Legea 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta 1 - Experienta similaraLoturile 1,2Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin: lot 1-1.316.665,50 lei fara TVA, lot 2- 943.806,38 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor produselor furnizate la nivelul unui contract sau mai multor contracte.Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor.Prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv. De exemplu: tablete, laptopuri, alte echipamente IT&C.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareLoturile 1,2Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontractezeOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.4).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.ATENTIE: In acest sens se vor indica în DUAE sectiunea „Descriere” obiectul, numarul si tipul contractului/-lor invocat/-e drept experienta similara, nr. si data procesului verbal de receptie, iar valoarea, data si beneficiarul contractului, calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil;completandu-se la sectiunile dedicate.Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- procesul-verbal de receptie întocmit în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia produselor, care sa ateste faptul ca produsele sunt în conformitate cu normele legale în domeniu, copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care sa reiasa: beneficiarul produselor, valoarea produselor similare (lei) si perioada in care au fost livrate produsele similare.În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 3) va fi prezentat odata cu depunerea DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4) se va/vor prezenta o data cu depunerea DUAE.Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (Formular 4) se va/vor prezenta o data cu depunerea DUAE.O data cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conform art. 182 alin. 4 din Legea 98/2016.Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Nota: -Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR în data publicarii anuntului de participare.

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul/acordurile de subcontractare (Formular 4) se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE.Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/03/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/03/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

VI.3) Informații suplimentare

CLAUZA SUSPENSIVĂ

Procedura de atribuire/achizitia este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de avizarea contractului de catre AM POC/OIPSI. In cazul neavizarii din partea AM POC/OIPSI, prezentul contract este supus nulitatii.

Clauza suspensiva este valabila pana la emiterea ordinului de livrare din partea AC.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2022