Bygge og anlæg - 325444-2020

13/07/2020    S133

Danmark-Roskilde: Byggearbejde: lejligheder

2020/S 133-325444

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Vognmandsparken I
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Jakobsen
E-mail: pej@bosj.dk
Telefon: +45 30460129
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bosj.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1620-209_Vognmandsparken_I
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vognmandsparken I Gennemførelse af helehdsplan med renovering af facader og tag, udskiftning af viunder og samt insallationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211341 Byggearbejde: lejligheder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renoveringsprojektet omfatter derfor totalrenovering af alle stistrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser.

Det eksisterende ventilationsanlæg (mekanisk udsugning) i boligerne er generelt ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Der skal etableres nyt udsugningsanlæg i loftrum, i kombination med frisklufttilførsel via ventilationsvinduer.

Renoveringsprojektet omfatter derfor efterisolering med 200 mm isolering og ny facadebeklædning med skærmtegl, samt udskiftning af alle vinduer, franske altandøre og opgangsdøre.

De eksisterende facadeplader skal nedtages og bortskaffes. Da den nye facadekonstruktion skal fastgøres direkte til den eksisterende bagmur.

Det eksisterende eternittag skal udskiftes, nye isolering på loft og der skal opsættes nye nedløb og tagrender.

Beboerne genhuses ikke under renoveringen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

’Vognmandsparken I – renovering’. Sagen udbydes i hovedentreprise på udbudsprojektsniveau.

Formålet med renoveringen er hovedsageligt at udbedre de bygningsfysiske problemer, udbedre kuldebroer i ydervægge, skabe bedre indeklima og renovere de tekniske installationer.

Vognmandsparken I er en afdeling af Boligselskabet Sjælland og ligger i Roskilde Kommune på Sjælland. Vognmandsparken I er opført i 1967.

Adressen for Vognmandsparken I er: Vognmandsmarken 14-32 (lige numre) Gartnervang 15-37 (ulige numre).

Bebyggelsen indeholder stueetage, 1. sal, 2. sal og 3. sal samt uudnyttet tagetage. Der er fuld kælder/ krybekælder under blokkene.

Der er i alt 184 boliger af varierende størrelse med et samlet boligareal på 15 184 m2 og boligerne er indrettet som henholdsvis 2-, 3,- og 4-værelses lejligheder.

Konstruktionsmæssigt er de alle ens opbygget og blot med forskellige planløsninger.

Stueboligerne har direkte adgang fra boligen til egene have, og de øvrige boliger har alle fransk altan.

Boligudbud er som følgende:

- 2-værelses 33/68 m2 33 stk.

- 3-værelses 82 m2 135 stk.

- 4-værelses 91 m2 16 stk.

Bygningerne er opført med betonelementer med 50 mm isolering. I 1995 er der foretaget en facaderenovering. Tagbelægningen er bølgeeternitplader med asbest fra bygningernes opførelse.

Vognmandsparken I hører under samme boligafdeling som Vognmandsparken II, der også inde for en nær fremtid skal gennem en tilsvarende renovering. De 2 sammenlagte afdelinger består i alt af 10 boligblokke hvoraf de 9 er Vognmadsparken I, og det er et klart ønske fra de involverede parter at blokkene skal have en arkitektonisk sammenhæng.

Renoveringsprojektet omfatter derfor totalrenovering af alle stistrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser.

Det eksisterende ventilationsanlæg (mekanisk udsugning) i boligerne er generelt ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Der skal etableres nyt udsugningsanlæg i loftrum, i kombination med frisklufttilførsel via ventilationsvinduer.

Renoveringsprojektet omfatter derfor efterisolering med 200 mm isolering og ny facadebeklædning med skærmtegl, samt udskiftning af alle vinduer, franske altandøre og opgangsdøre.

De eksisterende facadeplader skal nedtages og bortskaffes. Da den nye facadekonstruktion skal fastgøres direkte til den eksisterende bagmur.

Det eksisterende eternittag skal udskiftes, nye isolering på loft og der skal opsættes nye nedløb og tagrender.

Beboerne genhuses ikke under renoveringen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og beboerhensyn / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I ESPD’ens afsnit V skal ansøgeren oplyse op til 2 referencer.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt

3) Entrepriseform

4) Entreprisesum

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven i bruttoetageareal

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Referenceprojekter må maksimalt være 4 år gamle (afleverings dato) på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Ved vurderingen vil BoSj lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af boligrenoveringsopgaver i hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hoved- eller totalentreprenør

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter

d) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med almen boligbyggeri/renovering.

Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leverance af vinduer og døre i facader.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under rammeaftalen, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende 3 krav:

a) Ansøgerens nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 100 000 000 DKK

b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 10 000 000 DKK

c) Ansøgerens soliditetsgrad for det seneste regnskabsår skal være mindst 15 %.

Ansøgeren skal ved at sætte kryds i ”Ja” i pkt. α i ESPD’ens afsnit IV bekræfte, at ansøgeren (eller en underleverandør) lever op til de nævnte krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav,

a) at ansøgeren har mindst 2 reference, der vedrører boligrenovering, og hvor en af dem har en entreprisesum på mindst 60 000 000 DKK ekskl. moms.

Ansøgeren skal ved at sætte kryds i ”Ja” i pkt. α i eESPD’ens afsnit IV bekræfte, at ansøgeren (eller en underleverandør) lever op til de nævnte krav til teknisk og faglig formåen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2020