We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 32548-2019

22/01/2019    S15

Poland-Katowice: Cut-outs

2019/S 015-032548

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 245-562149)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327572947
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 312-2)

Reference number: 701802135
II.1.2)Main CPV code
31211310 Cut-outs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 zezm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisywykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, wszczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562149

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 138 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 188 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 316 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 102 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 165 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 122 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 156 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 185 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 25 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 917 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 188 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 316 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 102 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 165 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 122 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 156 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 185 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 28 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 917 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 138 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 188 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 316 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 102 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 165 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 122 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 156 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 185 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 25 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 917 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wyłączników lub rozruszników lub zespołów wysuwalnych oraz innych urządzeń przemysłowych aparatury ognioszczelnej łączeniowej, sterowniczej i rozruchowej na napięcie minimum 500 V.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Read:

Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 250 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 188 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 97 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 110 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 316 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 102 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 165 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 122 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 156 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 185 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 25 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 28 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 917 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wyłączników lub rozruszników lub zespołów wysuwalnych oraz innych urządzeń przemysłowych aparatury ognioszczelnej łączeniowej, sterowniczej i rozruchowej na napięcie minimum 500 V.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Section number: III.1.6
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 49 700,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 3 400,00 PLN

Dla zadania nr 2 6 200,00 PLN

Dla zadania nr 3 4 700,00 PLN

Dla zadania nr 4 2 400,00 PLN

Dla zadania nr 5 2 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 7 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 2 600,00 PLN

Dla zadania nr 8 4 100,00 PLN

Dla zadania nr 9 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 4 700,00 PLN

Dla zadania nr 12 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 1 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 2 700,00 PLN

Dla zadania nr 2 6 200,00 PLN

Dla zadania nr 3 4 700,00 PLN

Dla zadania nr 4 2 400,00 PLN

Dla zadania nr 5 2 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 7 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 2 600,00 PLN

Dla zadania nr 8 4 100,00 PLN

Dla zadania nr 9 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 4 700,00 PLN

Dla zadania nr 12 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 1 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/01/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 04/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 25/03/2019
Read:
Date: 04/04/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/01/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/02/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information:

Szczegółowe warunki, zakres i podział przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmodyfikowaną treścią SIWZ (pismo nr 70/NLP/BB/8512/2019)