Tjenesteydelser - 325484-2019

11/07/2019    S132

Danmark-Taastrup: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing

2019/S 132-325484

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Milica Milutinovic
E-mail: mimi@dsb.dk
Telefon: +45 24682314

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245122&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245122&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Media Bureau ydelser

Sagsnr.: Mimi_2019-EU-Udbud-Media Bureau
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte Kontrakt indeholder følgende media bureau ydelser:

1) Media strategisk rådgivning;

2) Media planlægning;

3) Eksekvering og rapportering af annoncekampagner i betalte media;

4) Rådgivning i forbindelse med valg af marketing teknologi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
79413000 Rådgivning inden for markedsføring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Taastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter anskaffelse af mediebureauydelser i form af forskellige rådgivningsydelser og eksekvering af kampagner.

Ydelserne er opdelt i følgende kategorier:

1) Media Strategisk Rådgivning;

2) Media Planlægning;

3) Eksekvering og rapportering af annoncekampagner i betalte media;

4) Rådgivning i forbindelse med valg og brug af marketing teknologi.

Formålet med leverancen af alle ovenstående ydelser er, at DSB anvender media, der understøtter de forretningsmæssige målsætninger for virksomheden og samtidig optimerer sit økonomiske afkast på mediainvesteringen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 130 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftaleperioden kan forlænges af DSB med op til 2 yderligere perioder, idet hver periode kan have en varighed af op til 12 måneder, dvs. i alt 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3. De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer sammenlignet med de udbudte ydelser jf. II.2.4 Det vægtes:

— at alle ydelser er leveret til samme virksomhed,

— at virksomheden er sammenlignelig med DSB i forhold kompleksitet, som vurderes ud fra, hvorvidt virksomheden arbejder med flere brands og / eller produkter, samt langsigtede og kortsigtede målsætninger for effekten af marketing investeringerne og at virksomheden er statsejet eller på anden måde er påvirket af den politiske scene,

— at leverandøren har leveret ydelsen gennem en længerevarende periode.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en frivillig option på teknologiske platforme til køb og optimering af digitale media, jf. Udbudsbilag 1A Kravspecifikationen, pkt. 3.4.1.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal som minimum kunne opfylde følgende mindstekrav til ”Økonomisk og finansiel formåen” for, at deres anmodning om prækvalifikation vil blive antaget. Dette bekræftes af Ansøgeren ved at besvare i ESPD, del IV, afsnit B:

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

— Positiv egenkapital i gennemsnit for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af anmodning),

Samt

— Positivt resultat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af anmodning).

Dokumentation: Økonomisk og finansiel kapacitet:

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for de anførte oplysninger i ESPD’et vedrørende Ansøgerens Økonomiske og finansielle formåen, med mindre oplysningerne er offentlige tilgængelige. Denne dokumentation omfatter følgende:

a. Dokumentation for nøgletal.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal levere i alt 3 referencer, der viser at ansøger løser eller har løst lignende opgaver (1.-4.). Referencerne skal være inden for de sidste 3 år, og hver reference må max fylde 3 A4-sider, svarende til 6 600 anslag. Hvis der angives mere end 3 referencer vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer.

Følgende oplysninger bør som minimum afgives for hver reference.

— Virksomheden, der er aftager af leverancen,

— Kort beskrivelse af leverancen, herunder i hvilken periode ydelsen er leveret til virksomheden samt hvilken rolle ansøger har / havde i leveringen af ydelsen.

Leverancerne bedes beskrives separat jf. nedenstående 4 kategorier:

1) Media Strategisk Rådgivning;

2) Media Planlægning;

3) Eksekvering og rapportering af annoncekampagner i betalte media;

4) Rådgivning i forbindelse med valg og brug af marketing teknologi.

Dokumentation: Tekniske og faglige formåen

Tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende dokumentation for de anførte oplysninger i ESPD’et vedrørende Ansøgerens Tekniske og faglige formåen. Denne dokumentation omfatter følgende:

a. I det omfang, at referenceliste er identiske med de oplysninger, som ansøger har angivet i ESPD’et, kan oplysningerne i ESPD’et udgøre den endelige dokumentation.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL § § 135 og 136. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betingelser for betaling er reguleret af kontrakten jf. pkt. 20.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde følgende:

1) DSB’s Code of Conduct: leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejde i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO konvention nr. 94 (1955), er sikret løn, herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af kontrakten;

2) Leverandøren skal tegne en professionel rådgiveransvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 10 000 000 DKK. pr. skadesbegivenhed og opretholde denne forsikring i Aftaleperioden plus to (2) år (”Forsikringsperioden”), jf. Rammeaftalen pkt. 23.1.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt eESPD;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder;

4) DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf når eESPD skal udfyldes;

5) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2019