Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 325500-2021

29/06/2021    S123

Nederland-'s-Gravenhage: Bedrijfskleding

2021/S 123-325500

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Monica Demkes
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telefoon: +31 703532412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/622bd66669074fe0a11c1a92a4fd3ada
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/622bd66669074fe0a11c1a92a4fd3ada
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bedrijfskleding

Referentienummer: 20.456-GBC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18222000 Bedrijfskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Den Haag wil met de EU-aanbesteding "Bedrijfskleding 2022-2026 met kenmerk 20.456-GBC" kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel inkopen voor werknemers van de verschillende diensten binnen de gemeente Den Haag, die voor het uitoefenen van hun functie specifieke kleding behoeven. Daarnaast vraagt de gemeente bijbehorende dienstverlening, zoals o.a. het aanmeten van kleding en schoeisel en het vermaken van kleding (maatkleding/maatforcé).

Deze EU-aanbesteding betreft een gemeentebrede aanbesteding. Dit betekent dat alle gemeentelijke diensten die bedrijfskleding verstrekken aan hun medewerkers, gebruik kunnen maken van de raamovereenkomsten.

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om de opdracht op te delen in drie percelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkkleding en bijbehorende schoeisel, persoonlijke beschermingsmiddelen en service- en dienstverlening

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
18830000 Veiligheidsschoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naar verwachting circa 3 100 kledingdragers. Omvang circa 2 650 000,- EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Representatieve en uniforme kleding en bijbehorende schoeisel, persoonlijke beschermingsmiddelen en service- en dienstverlening

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18222000 Bedrijfskleding
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
18830000 Veiligheidsschoeisel
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naar verwachting circa 500 kledingdragers. Omvang circa 1 495 000,- EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sportkleding en bijbehorende schoeisel en service- en dienstverlening

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18412000 Sportkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naar verwachting circa 150 dienstkledingdragers.

Omvang circa 230 000,- EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag met een periode van maximaal drie keer één jaar worden verlengd. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de initiële contractperiode naar volle tevredenheid is verlopen, als blijk van waardering de eerste twee verlengingsjaren in één keer toe te kennen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Facultatieve uitsluitingsgronden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Eis A: verklaring omtrent verzekering beroeps c.q. bedrijfsrisico’s,

— Eis B: financiële draagkracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Eis C1 Referentieopdracht: het inmeten van maten bij een grote groep medewerkers van één organisatie — kerncompetentie A,

— Eis C2: Referentieopdracht: het leveren van duurzaam geproduceerde (bedrijfs)kleding — kerncompetentie B,

— Eis C3: Referentieopdracht: het bestellen van (bedrijfs)kleding via een online bestelsysteem — kerncompetentie C,

— Eis C4: Referentieopdracht: het innemen en duurzaam verwerken van retour gekomen (bedrijfs)kleding — kerncompetentie D,

— Eis C5: Referentieopdracht: het beheren en omruilen van verkeerd geleverde kleding door middel van een retourprocedure – kerncompetentie E,

— Eis C6: Referentieopdracht: het verstrekken van Arbo-advies op het gebied van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) — kerncompetentie F,

— Eis D: Kwaliteitsmanagement,

— Eis E: Milieumanagement,

— Eis F: Procedures en managementsystemen voor oorsprong vezels bij productie textielproducten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2021