Supplies - 32553-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Structures and parts

2022/S 015-032553

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
National registration number: 6761787436
Postal address: ul. Wygrana 2
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-311
Country: Poland
Contact person: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@kbf.krakow.pl
Telephone: +48 123542500
Fax: +48 123542501
Internet address(es):
Main address: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
Address of the buyer profile: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samorządowe instytucje kultury
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja scenografii hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Reference number: DZP-271- 3/2022
II.1.2)Main CPV code
44212300 Structures and parts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i instalacja scenografii hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków, adres: Kraków, ul. M. Konopnickiej 17.

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3. Studio będzie zlokalizowane w Sali S5 ICE Kraków. Studio będzie się składać z trzech wyodrębnionych scen – sceny newsowej, sceny muzycznej, sceny talk-show.

4. Cała scenografia studia, powinna być spójną całością umożliwiającą wyodrębnienie funkcjonalne, estetyczne i techniczno-realizacyjne trzech scen wskazanych powyżej i umożliwiać realizację merytorycznych założeń koncepcyjnych dla przyszłej telewizji online wg. wybranej przez Zamawiającego koncepcji, tj. koncepcji TV autorstwa Maciej Sobociński, która stanowi załącznik do OPZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31500000 Lighting equipment and electric lamps
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39151000 Miscellaneous furniture
51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
71220000 Architectural design services
79421200 Project-design services other than for construction work
79930000 Specialty design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Projekt wykonawczy scenografii i światła

b) Dostawa i montaż elementów scenografii

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3. Studio telewizyjne będzie zlokalizowane w Sali S5 ICE Kraków. Studio będzie się składać z trzech wyodrębnionych scen – sceny newsowej, sceny muzycznej, sceny talk-show.

4. Cała scenografia studia, powinna być spójną całością umożliwiającą wyodrębnienie funkcjonalne, estetyczne i techniczno-realizacyjne trzech scen wskazanych powyżej i umożliwiać realizację merytorycznych założeń koncepcyjnych dla przyszłej telewizji online wg. wybranej przez Zamawiającego koncepcji, tj. koncepcji TV autorstwa Maciej Sobociński, która stanowi załącznik do OPZ.

5. W wyniku realizacji zamówienia, Zamawiający oczekuje aby Wykonawcy wykorzystali możliwie najpełniej dostępną przestrzeń Sali S5 ICE Kraków, z uwzględnieniem konieczności dojścia, instalacji sprzętu i aparatury, przemieszczania się ludzi, zarówno prowadzących, gości, występujących, ale też obsługi technicznej i realizacyjnej – reżyser, operatorzy kamer, technicy oświetlenia itp. Za niezbędne Zamawiający uznaje taką organizację przestrzeni studia, w tym wydzielenie funkcjonalne trzech scen, która umożliwia prowadzenie programu live z jednej ze scen, a w tym samym czasie, możliwość aranżacji, ustawienia i przygotowania do wejścia live na innej ze scen, z oczywistym zachowaniem niezbędniej ciszy i porządku, w czasie programu live, dla przykładu: w czasie prowadzenia rozmowy talk show, na scenie muzycznej trwają przygotowania zespołu muzycznego do prezentacji krótkiej formy muzycznej, tuż po zakończeniu rozmowy na scenie talk show. Konieczne jest takie zaaranżowanie przestrzeni, które umożliwia dojście techniczne i wykonanie drobnych montaży, ustawień, interwencji technicznych na każdej ze scen w czasie nadawania programu live na innej ze scen, w taki sposób, ażeby nie zakłócać programu live oraz z pominięciem ujęć kamer obsługujących wejście programu live. Zaproponowana organizacja przestrzeni technicznej powinna zapewniać optymalną obsługę układu przestrzeni dla ruchu użytkowników studia oraz obsługi technicznej, w tym głównie operatorów, dróg technicznych i dojścia do poszczególnych scen, innych pomieszczeń w tym reżyserki i serwerowni, a także dróg ewakuacyjnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Organizacja przestrzeni studia / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Estetyka / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Funkcjonalność studia / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 57
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Terminy realizacji:

1) wykonanie dok.projektowej do 27 dni od zawarcia umowy, w tym:

a) przekazanie do akceptacji I wersji do 14 dni,

b) akceptacja Zamawiającego lub zgłoszenie uwag do 5 dni,

c) przekazanie ostatecznej wersji do 5 dni

d) akceptacja ostatecznej wersji do 3 dni,

2) wykonanie, dostawa oraz montaż i uruchomienie scenografii do 57 dni od zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

2) posiadają zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych),

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza iż wykonali należycie, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) jedną kompleksową dostawę obejmującą scenografię wraz z projektem (dokumentacją projektowo-wykonawczą) do newsowego studia telewizyjnego o wartości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

b) jedną kompleksową dostawę obejmującą scenografię wraz z projektem (dokumentacją projektowo-wykonawczą) do studyjnego programu muzycznego o wartości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

c) jedną kompleksową dostawę obejmującą scenografię wraz z projektem (dokumentacją projektowo-wykonawczą) do programu tv typu talk-show o wartości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

Przez kompleksową dostawę, o której mowa powyżej w punktach lit. a), b) i c), Zamawiający rozumie dostawę, która swoim zakresem obejmowała zarówno elementy konstrukcyjne i dekoracyjne, jak również elementy multimedialne i elementy systemu oświetleniowego

2) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:

a) projektanta studia posiadającego wykształcenie wyższe zdobyte na uczelni wyższej artystycznej na kierunku artystycznym, oraz doświadczenie zawodowe nabyte poprzez zaprojektowanie scenografii newsowego studia telewizyjnego,

b) projektanta studia posiadającego wykształcenie wyższe zdobyte na uczelni wyższej artystycznej na kierunku artystycznym, oraz doświadczenie zawodowe nabyte poprzez zaprojektowanie scenografii do studyjnego programu muzycznego,

c) projektanta studia posiadającego wykształcenie wyższe zdobyte na uczelni wyższej artystycznej na kierunku artystycznym, oraz doświadczenie zawodowe nabyte poprzez zaprojektowanie scenografii do programu tv typu talk-show

UWAGA – Zamawiający wymaga aby wskazane powyżej warunki wyszczególnione w punktach od a) do c) zostały spełnione przez maksymalnie 2 osoby, co oznacza, iż co najmniej 1 projektant skierowany do realizacji zamówienia posiada doświadczenie w zaprojektowaniu scenografii do studia obejmującego co najmniej 2 różne rodzaje programów telewizyjnych wymienione powyżej

d) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające posiadanym uprawnieniom,

e) projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające posiadanym uprawnieniom,

f) projektanta oświetlania posiadającego doświadczenie zawodowe nabyte poprzez zaprojektowanie scen oświetleniowych do realizacji programów telewizyjnych lub koncertów rejestrowanych na potrzeby telewizji,

g) kierownika montażu scenografii posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie montażu scenografii do realizacji programów telewizyjnych lub koncertów rejestrowanych na potrzeby telewizji,

h) kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 13:00
Place:

Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, Polska

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w 2 częściach: w formie elektronicznej (Część A) i fizycznej (makieta i plansze) - (CZĘŚĆ B).

Składanie i otwarcie ofert odbywa się:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na zasadach określonych w SWZ

- części fizycznej oferty w siedzibie Zamawiającego/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (PZP), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z art. 109 ust. 1 Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 Pzp. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie JEDZ.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu:

— informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego

— oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego,

— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS,

— odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty.

— Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową,

— Wykaz dostaw,

- Dowody określające czy dostawy zostały wykonane należycie,

— Wykaz osób.

Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy na podstawie art.214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, których celem będzie częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed zawarciem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku PKO BP nr rachunku. 81102028920000500205909983. z dopiskiem "Wadium-nr postępowania". Za termin

wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień,godzina).

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na zasadach opisanych w SWZ.

Wymagania dotyczące składania ofert przed podmioty występujące wspólnie zawarte są w treści SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022