Services - 325583-2017

18/08/2017    S157    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Stary Sącz: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 157-325583

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
Stary Sącz
33-340
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Mrówka, Szymon Wojtanowski, Tomasz Bodziony, Stanisław Faron
Tel.: +48 184460991
E-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Faks: +48 184460983
Kod NUTS: PL218

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Numer referencyjny: SA.270.6.2017.SW
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu” zwane w dalszej części SIWZ zamiennie jako „Opracowanie dokumentacji oraz nadzór autorski”.

Przedmiot zamówienia należy realizować w dwóch etapach:

Etap I – polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej

i wykonawczej dla koncepcji projektowej przedmiotu zamówienia.

Etap II – polegający na sprawowaniu nadzoru autorskiego – do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem, nie mniej niż 36 i nie dłużej niż 60 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami

i przepisami, a w szczególności:

Ustawą prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn. zm.).

Ustawą Pzp (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000
71248000
71320000
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL21
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, Nadleśnictwo Stary Sącz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu” zwane w dalszej części SIWZ zamiennie jako „Opracowanie dokumentacji oraz nadzór autorski”.

1.Przedmiot zamówienia należy realizować w dwóch etapach:

Etap I – polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej dla koncepcji projektowej przedmiotu zamówienia.

Etap II – polegający na sprawowaniu nadzoru autorskiego – do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem, nie mniej niż 36 i nie dłużej niż 60 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

2.Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności:

Ustawą prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn. zm.).

Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

3.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Z zachowaniem zasad współczesnej wiedzy technicznej i należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

4.Szczegółowy zakres prac należący do obowiązków Wykonawcy zamówienia:

Wykonać:

1.Projekt budowlany i wykonawczy z projektami zagospodarowania terenu oraz informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

3.Przedmiary robót dla projektowanego składu w zakresie zgodnym z załącznikiem 5 do SIWZ.

4.Kosztorysy inwestorskie dla projektowanego składu w zakresie zgodnym z załącznikiem 5 do do SIWZ.

5.Kosztorysy ofertowe dla projektowanego składu w zakresie zgodnym z załącznikiem 5 do SIWZ.

6.Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie zgodnym z załącznikiem 5 do SIWZ.

7.Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250 z późn. zm.)

Udział w:

1.Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Dotyczy to w szczególności udziału w formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania na roboty budowlane pytania, dotyczące dokumentacji projektowej oraz wynikających z niej robót.

2.Realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i wykonawczą stanowiącą efekt końcowy niniejszego zamówienia –

w zakresie sprawowania nad nią nadzoru autorskiego.

3.W odbiorze końcowym robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.

4,Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20, ust.1, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165,1250 z późn. zm.) polegające w szczególności na:

5.Nadzorze (sprawdzaniu, kontroli) w trakcie wykonywania robót budowlanych ich zgodności z projektem.

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem na trzy dni przed oczekiwanym pobytem Wykonawcy.

Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w 2 etapach (w zakresie):

1–opr. dok. proj. i wykonawczej dla przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę–w terminie do 29 grudnia 2017 r.

2–sprawowania nadz. autor.–do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie proj. objętych niniejszym zamówieniem-nie mniej niż 36mies. od dnia odb.etapu 2 niniejszego zam.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. kompetencji i uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 5 000 PLN

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów kubaturowych każda na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN.

2.Warunek zdolności zawodowej, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

— inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

— inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz, sala Narad, parter budynku.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ nr rachunku: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty

w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 27.9.2017, godz.: 11:00 zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Koperta (opakowanie) ma być opisana: Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz, Oferta – przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę składu drewna energetycznego na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu” – nie otwierać przed 27.9.2017 r. godz. 11:15 – Nazwa i adres Wykonawcy (należy podać adres Wykonawcy, w przypadku konsorcjum adresy wszystkich konsorcjantów z określeniem który z nich jest liderem).

Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres wybranej części przedmiotu zamówienia, przy czym ze względu na rozpiętość czasową pomiędzy terminem wykonania poszczególnych dwóch etapów zamówienia podczas obliczania ceny przyjmuje się następujące założenie:

80 % ceny ofertowej stanowi wynagrodzenie za realizację Etapu I – polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej dla przedmiotu zamówienia.

20 % ceny ofertowej stanowi wynagrodzenie za realizację Etapu II – polegającego na sprawowaniu nadzoru autorskiego – do końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem, nie mniej niż 36 i nie dłużej niż 60 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia-procedurę dopuszczenia określ. wzór umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 i 17.3 wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017