Lieferungen - 325600-2022

17/06/2022    S116

Polska-Tarnów: Pakiety oprogramowania medycznego

2022/S 116-325600

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 091-249664)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
E-mail: kgolas@lukasz.med.pl
Tel.: +48 146315460
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.

Numer referencyjny: 24/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający zakłada w ramach realizacji całego projektu zakup, dostawę i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w zakresie określonym aktualnymi przepisami wraz z integracją z istniejącym w tutejszym Szpitalu systemem informatycznym InfoMedica/AMMS oraz zintegrowanie się z platformą regionalną utworzoną w ramach projektu MSIM.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 091-249664

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 25/09/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: