Supplies - 32561-2022

21/01/2022    S15

Danmark-Randers: Industrimaskiner

2022/S 015-032561

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Musik- og teaterhuset Værket
Postadresse: Sven Dalsgaard Plads 1
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Degn Nielsen
E-mail: adn@vaerket.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vaerket.dk/om-vaerket/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Musik- og teaterhus
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Randers Værket - Levering og montering af nyt scenehejs

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

"Værket" i Randers er et musik- og teaterhus placeret på Svend Dalsgaards Pl. 1 i Randers. Da det eksisterende Elværk tilbage i 2001 blev ombygget til et teaterhus "Værket", etablerede man scenehejs bestående af 11 elektriske scenehejs og 37 manuelle kontravægtstræk. Som et led i forbedringen af arbejdsmiljøet skal disse hejs udskiftes i henhold til udbudsmaterialets projektbeskrivelse.

Den udbudte opgave omhandler levering og montering af nyt scenehejs baseret på funktionskrav angivet i udbudsmaterialet.

Det er et krav, at udførelse af opgaven skal ske i uge 34-37 2022 og med aflevering den 16. september 2022.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42100000 Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi
42140000 Tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivsystemer
42400000 Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
45111300 Demonteringsarbejde
48931000 Programpakke til uddannelsesformål
71356400 Teknisk projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Musik- og teaterhuset Værket

Sven Dalsgaard Plads 1

8900 Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter levering og montering af nyt scenehejs.

Leverandøren varetager projektering og dokumentation af sekundært stål, således at de nye hejs kan monteres på eksisterende stål konstruktioner, eventuelle udvekslinger for montering af Wireblokke

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan for udførelse af opgaven / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et krav at udførelse af arbejdet skal ske i uge 34-37 2022, med aflevering den 16. september 2022.

Bod ved forsinkelse fremgår af udbudsmaterialet

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal under Del IV, pkt. B indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

- årlig omsætning for de 3 seneste regnskabsår.

- egenkapital for de 3 seneste regnskabsår.

- soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår.

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste tre regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal overholde følgende mindstekrav::

• Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal som minimum være positiv

• Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 20 %.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Formkrav til aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialets udbudsbetingelser

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 2 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende opgaver. Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

"Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende: lignende scenehejs systemer for koncertsale og musiksale m.m.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/02/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudsportalen iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fgfqdkrqgv hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens iBinder. Spørgsmålene besvares løbende på platformen og spørgsmål/svar opsamles tillige i supplementsblade der uploades på udbudsplatformen. Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål fremgår af udbudstidsplanen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2022