The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 32564-2022

21/01/2022    S15

България-Стрелча: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2022/S 015-032564

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Национален регистрационен номер: 000351864
Пощенски адрес: пл. ДРУЖБА №.2
Град: гр.Стрелча
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4530
Държава: България
Лице за контакт: Галя Ангелова Кунчева
Електронна поща: kmet.strelcha@gmail.com
Телефон: +359 35322020
Факс: +359 35322011
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.strelcha.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20837
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/183832
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/183832
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014 – 2020“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Домашен социален патронаж, гр. Стрелча

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Стрелча за изпълнение на операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014 – 2020

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА- ТО / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 100 000,00 /сто хиляди/ лева, общо през последните 3 /три/ приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.

Документи, с които се декларира съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор", раздел Б „ Икономическо и финансово състояние ").

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. 1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „доставка" в обхвата на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти или други еквивалентни или сходни доставки. Възложителят не поставя изискване за обем. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор ", Раздел В „ Технически и професионални способности").

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.

Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, ши могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своите технически и професионални способности с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. . Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат за настоящата поръчка да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да използват капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът използва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65 ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

В условията на процедурата възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10- дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/01/2022