Έργα - 325641-2020

13/07/2020    S133

Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας

2020/S 133-325641

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 090-213775)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Α.Σ.Δ.Υ.Σ. - Δ.Π.Μ.
Ταχ. διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 177 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπολοχαγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2103483418
Φαξ: +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ηλεκτρονική, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης.

Αριθμός αναφοράς: (Α.Δ. 42/20)
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αριθμός διακήρυξης: 42/20

Ηλεκτρονική, ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργων κατασκευής και λειτουργίας εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγας), και λοιπών περιφερειακών εγκαταστάσεων εξομοίωσης και εκπαίδευσης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 090-213775

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 17/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Φ.600.163/80/416022/Σ.1768/3.7.2020/Α.Σ.Δ.Υ.Σ./Δ.Π.Μ./4δ