Supplies - 32567-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Mezőhegyes: Seeds

2022/S 015-032567

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 11043924204
Postal address: Kozma Ferenc Utca 30
Town: Mezőhegyes
NUTS code: HU332 Békés
Postal code: 5820
Country: Hungary
Contact person: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Telephone: +36 68566566
Fax: +36 17002293
Internet address(es):
Main address: http://www.menesbirtok.hu
Address of the buyer profile: http://www.menesbirtok.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001752182021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001752182021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Gazdálkodó szervezet
I.5)Main activity
Other activity: Mezőgazdaság

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vetőmagok beszerzése 2022

Reference number: EKR001752182021
II.1.2)Main CPV code
03111000 Seeds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Vetőmag beszerzése 2022

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03111000 Seeds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

5820 Mezőhegyes, Ipartelep, Vetőmagüzem

II.2.4)Description of the procurement:

A vetőmagok beszerzése az alábbiak szerint:

Kukorica vetőmag: 1 183 zsák

Napraforgó vetőmag:608 zsák

Szója vetőmag: 88 tonna

Zab vetőmag: 4 tonna

Tavasz árpa vetőmag: 9 tonna

Olaszperje vetőmag: 4,25 tonna

Őszi búza vetőmag:88 tonna

A részletes követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) A II.2.7) pontban megadott időtartam vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kezdés időpontja kizárólag tervezett dátum, amely a hirdetmény technikai feladhatóságát szolgálja.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a)-b)

pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza. Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell

előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a

kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-

ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő vonatkozásában köteles a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő

külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani, figyelemmel a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja

tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges

benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a

Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok

hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban

megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az

ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes

európai közbeszerzési dokumentumot. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az

ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2)

bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az

igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő

erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában

foglaltakra is.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az

előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes

igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk

kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak

szerint kötelesek igazolni: M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati

felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (vetőmagok szállítása) szerinti

referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint. A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a

figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de

legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során. Az

igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél megnevezését; -

a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva); - a szerződés tárgyát és az ellenszolgáltatás összegét; -

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon

minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő rögzíti,

hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy

projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely

konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.

140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját

teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/

2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is

megfelelhetnek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített legalább 828 zsák kukorica vetőmag, 425 zsák napraforgó vetőmag és 6 tonna szója vetőmag szállítására vonatkozó referenciával. A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kötbérek, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő késedelmi ( max 20%) és meghiúsulási (max 20%) kötbért alkalmaz. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására eseti megrendelésenként van lehetőség. A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét

képező szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/ Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-t alkalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) -(6) nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok

teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az

önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk valamennyi minőségi és műszaki paraméterét a Műszaki leírásban,

ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

14) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042) 15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

15) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.

17) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.

18) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő gazdasági szempontból nem tartja észszerűnek annak biztosítását. Annak kizárása kedvezőbb piaci, pénzügyi feltételeket teremt Ajánlatkérő számára, biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását.

19) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke 1 000 000,-Ft. Az ajánlati biztosítékot az Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára kell érvényesnek kell lennie. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdésre! A Kbt. 35. § (5) bekezdésre tekintettel a közös Ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös Ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-21355824-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés

jogcímét (ajánlati biztosíték - „Vetőmagok beszerzése 2022.”). Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az Ajánlattevő

választása szerint az alábbi módok egyikén:

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének

igazolása:

- fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati

példányával;

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés

vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,

- biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.

A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon Ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022