Lieferungen - 325699-2022

17/06/2022    S116

Polska-Sławoszyno: Wozy strażackie

2022/S 116-325699

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268132)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Sławoszyno
Krajowy numer identyfikacyjny: 1927711702
Adres pocztowy: ul. Floriana Ceynowy 18
Miejscowość: Sławoszyno
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 84-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Majcher
E-mail: karolinamajcher3@wp.pl
Tel.: +48 781068253
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pl-pl.facebook.com/ospslawoszyno/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Numer referencyjny: OSP.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2022), średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem 4x4, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie - 1 SZT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268132

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: