Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 325699-2022

17/06/2022    S116

Polska-Sławoszyno: Wozy strażackie

2022/S 116-325699

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-268132)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna Sławoszyno
Krajowy numer identyfikacyjny: 1927711702
Adres pocztowy: ul. Floriana Ceynowy 18
Miejscowość: Sławoszyno
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 84-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Majcher
E-mail: karolinamajcher3@wp.pl
Tel.: +48 781068253
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pl-pl.facebook.com/ospslawoszyno/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Numer referencyjny: OSP.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2022), średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem 4x4, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie - 1 SZT.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-268132

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: