Supplies - 325743-2020

13/07/2020    S133

Romania-Bucharest: Protective and safety clothing

2020/S 133-325743

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul General al Poliției Române
National registration number: 4453144
Postal address: Str. Mihai Vodă nr. 6
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050041
Country: Romania
Contact person: Padurețu Florin
E-mail: achizitii@politiaromana.ro
Telephone: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internet address(es):

Main address: www.politiaromana.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099057
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Combinezoane de protecție chimică/biologică

Reference number: 4453144/2020/2528675
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

2 500 buc. de combinezoane de protectie chimica/biologica, conform prevederilor caietului de sarcini si ale specificatiei tehnice atasate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: cu 11 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

IGPR.

II.2.4)Description of the procurement:

2 500 buc. de combinezoane de protectie chimica/biologica, conform prevederilor caietului de sarcini si ale specificatiei tehnice atasate.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, indiferent de calitatea acestuia (ofertant unic, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz) nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, indiferent de calitatea acestuia (ofertant unic, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz) cu informațiile aferente situației lor, potrivit cerințelor din cuprinsul documentației de atribuire, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabile, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritații contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I.

Documentele justificative sunt:

1. certificat de atestare fiscala eliberat de Administrația Finanțelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic si certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau al celor ce au putere de reprezentare, decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) art. 167 alin. (2) art. 171 din Legea nr. 98 din 2016;

4. alte documente edificatoare, după caz;

5. declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98 din 2016.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedească că nu au datorii restante la momentul prezentării către bugetul de stat si bugetul local conform cerințelor autorității contractante.

Documentele menționate se vor prezenta doar la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I.

Evitarea conflictului de interese – fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, indiferent de calitatea acestuia (ofertant unic, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz) nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, completata cu numele persoanelor cu atribuții de decizie din cadrul autorității contractante.

Se va prezenta odată cu DUAE.

(a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie:

— inspector general al Politiei Române – chestor principal de politie Vasilescu Liviu;

— adjunct inspector general – chestor de politie Tuicu Carmen Camelia;

— director al Directiei financiare – comisar-sef de politie Harabagiu Danelus Ionel;

— director adjunct al Directiei juridice – comisar-sef de politie Dinu Raluca;

— director al Directiei de logistica – comisar-sef de politie Dragnea Marius;

— director adjunct al Directiei de logistica – comisar șef de politie Dinescu Sevastian;

— director Institutul Național de Criminalistică – comisar șef de politie Potorac Romica;

— împuternicit sef Serviciu achizitii publice – subcomisar de politie Mares Lucian;

(b) Se solicita a se prezenta declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, ofertantului clasat pe locul I, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici asociati, subcontractanti si terti sustinatori ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului – obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, valabile la momentul prezentării si care urmează sa fie depuse, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe loc.

Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze conform art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Odată cu depunerea DUAE, toți ofertanții vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justicative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – certicatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, valabile la

Momentul prezentarii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Valoarea totală a ofertei, în lei, fără TVA; nr. runde: 1 (una); durata rundei licitației electronice: 1 (una) zi. Informațiile care urmează a fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice sunt: „ofertanții pot vedea cea mai bună ofertă”. Licitația electronică va începe la două zile lucrătoare de la transmiterea invitației de către SEAP, la adresa de poștă electronică înregistrată în sistem ca adresă de contact. În vederea participării la licitația electronică, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

În vederea completării DUAE de către operatorii economici interesați, se vor aplica instrucțiunile Ordinului ANAP nr. 1017/19.3.2019.

Durata contractului este de 30 de zile, de la semnarea acestuia, de către ambele părți.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Inspectoratul General al Poliției Române
Postal address: Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5
Town: București
Postal code: 050041
Country: Romania
E-mail: logistica@politiaromana.ro
Telephone: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internet address: www.politiaromana.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2020