Услуги - 325752-2019

12/07/2019    S133

Гвинея Бисау-Бисау: Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Гвинея Бисау

2019/S 133-325752

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 128-311713)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски съюз — Delegation of the European Union to Guinea Bissau
Пощенски адрес: Bairro da Penha — 1122 Bissau Codex
Град: Bissau
код NUTS: 00 Not specified
Държава: Гвинея Бисау
Лице за контакт: Head of Administration
Електронна поща: delegation-guinea-bissau-hoa@eeas.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eeas.europa.eu/delegations
Адрес на профила на купувача: https://eeas.europa.eu/delegations/guinea-bissau/area/jobs-funds_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Гвинея Бисау

Референтен номер: EEAS/DELGNBB/2019/CPN/0014
II.1.2)Основен CPV код
79710000 Услуги по безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/07/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 128-311713

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 05/08/2019
Местно време: 00:00
Да се чете:
Дата: 05/08/2019
VII.2)Друга допълнителна информация: