Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 325755-2019

12/07/2019    S133

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση (HAQAA 2)

2019/S 133-325755

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate C: Innovation, International Cooperation and Sport
Ταχ. διεύθυνση: Rue Joseph II, 70
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Deirdre Lennan
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Deirdre.Lennan@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22999580
Φαξ: +32 22963233
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5044
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5044
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση (HAQAA 2)

Αριθμός αναφοράς: EAC-19-2019
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εκτέλεση της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας «Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση» (HAQAA 2) προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η εναρμόνιση της αφρικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των σπουδαστών σε ολόκληρη την ήπειρο, με ταυτόχρονη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας και της συνάφειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αφρική και της αναγνώρισης και της διαφάνειας των προσόντων. Αυτό θα περιλαμβάνει την εδραίωση και την επέκταση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση της πρωτοβουλίας HAQAA.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και στην Αφρική

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Γενικοί στόχοι: βελτίωση της ποιότητας και εναρμόνιση της αφρικανικής ανώτερης εκπαίδευσης και υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των σπουδαστών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι ειδικοί στόχοι της πρωτοβουλίας «Εναρμόνιση, διασφάλιση της ποιότητας και διαπίστευση (HAQAA) 2» είναι οι εξής:

1) Περαιτέρω ενίσχυση της νοοτροπίας της διασφάλισης της ποιότητας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

2) Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας για την εφαρμογή των αφρικανικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας και ενίσχυση του διαπεριφερειακού συντονισμού,

3) Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για την εφαρμογή του παναφρικανικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης (PAQAF).

Αναμενόμενα αποτελέσματα και δραστηριότητες

1) Περαιτέρω ενίσχυση της νοοτροπίας της διασφάλισης της ποιότητας σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

— κοινοποίηση του επιγραμμικού εργαλείου ηλεκτρονικού μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας στην Αφρική (AQRM) σε πανεπιστήμια,

— διεξαγωγή ανάλυσης των πορισμάτων των αξιολογήσεων (τάσεις, συστάσεις).

2) Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας για την εφαρμογή των αφρικανικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας και ενίσχυση του διαπεριφερειακού συντονισμού

— ανάπτυξη οδηγού χρήσης για την εφαρμογή των αφρικανικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας (ASG-QA),

— παροχή κατάρτισης για το προσωπικό του γραφείου διασφάλισης της ποιότητας και οργάνωση αξιολογήσεων του γραφείου και συμβουλευτικών επισκέψεων,

— παροχή προσαρμοσμένης περιφερειακής ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ASG και του PAQAF γενικά και υποστήριξη των υφιστάμενων περιφερειακών δράσεων,

— ανάπτυξη συμπληρωματικών προγραμμάτων κατάρτισης για τη διεθνή διασφάλιση της ποιότητας για περιφέρειες που δεν διαθέτουν ακόμη ένα τέτοιο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος κατάρτισης του εκπαιδευτή (ToT).

3) Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για την εφαρμογή του παναφρικανικού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης (PAQAF)

— υποστήριξη της ομάδας εργασίας της ΑΕ για την ανώτερη εκπαίδευση που είναι επιφορτισμένη με την ατζέντα για την εκπαίδευση στην ήπειρο (CESA 2016-2025): διοργάνωση συνεδριάσεων, διευκόλυνση συζητήσεων και διάδοση αποφάσεων και μέτρα παρακολούθησης,

— υποστήριξη της σύστασης τεχνικής ομάδας εργασίας για τον καθορισμό της εντολής, του σχεδίου σύστασης και της οργάνωσης της παναφρικανικής υπηρεσίας διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης βάσει μελέτης σκοπιμότητας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Οι υπηρεσίες αυτές θα συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που ανατίθενται στον(στους) αντισυμβαλλόμενο(υς) και θα ανατίθενται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού, των κριτηρίων επιλογής και των κριτηρίων ανάθεσης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2018 του παναφρικανικού προγράμματος DCI (απόφαση εφαρμογής της Επιτροπής αριθ. C(2018) 7378 τελικό, της 30.10.2018, παράρτημα 6)

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 28/08/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, Rue Joseph II, 70, 1049 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

2 εκπρόσωποι του υποψηφίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/07/2019