Diensten - 325757-2019

12/07/2019    S133

Spanje-Madrid: Organisatie van evenementen over de communicatieprioriteiten van de EC in Spanje — Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem

2019/S 133-325757

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Postadres: Paseo de la Castellana 46
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28046
Land: Spanje
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie van evenementen over de communicatieprioriteiten van de EC in Spanje — Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem

Referentienummer: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het algemene doel van de opdracht is de vertegenwoordiging van de EC bij te staan in haar communicatieactiviteiten in Spanje die erop gericht zijn de aandacht van het publiek en de media voor de beleidsontwikkelingen en strategische discussies op het niveau van de Europese Unie te vergroten. Dit gebeurt door de organisatie van evenementen en campagnes te bevorderen (zoals de lopende zakelijke campagnes van de EU waaronder InvestEU, EUandMe of EUprotects). Bijbehorende diensten voor de organisatie van de evenementen en activiteiten omvatten perswerk en werkzaamheden inzake sociale media om de evenementen en activiteiten die plaatsvinden te bevorderen; deze vormen echter niet de kern van de gevraagde diensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
79342200 Promotiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Organisatie van evenementen over de communicatieprioriteiten van de EC in Spanje — Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem.

Het algemene doel van de opdracht is de vertegenwoordiging van de EC bij te staan in haar communicatieactiviteiten in Spanje die erop gericht zijn de aandacht van het publiek en de media voor de beleidsontwikkelingen en strategische discussies op het niveau van de Europese Unie te vergroten. Dit gebeurt door de organisatie van evenementen en campagnes te bevorderen (zoals de lopende zakelijke campagnes van de EU waaronder InvestEU, EUandMe of EUprotects). Bijbehorende diensten voor de organisatie van de evenementen en activiteiten omvatten perswerk en werkzaamheden inzake sociale media om de evenementen en activiteiten die plaatsvinden te bevorderen; deze vormen echter niet de kern van de gevraagde diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt gesloten voor een initiële looptijd van 12 maanden en kan driemaal automatisch worden verlengd met telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019