Usługi - 325757-2019

12/07/2019    S133

Hiszpania-Madryt: Organizacja wydarzeń w zakresie priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej w Hiszpanii — Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym

2019/S 133-325757

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Adres pocztowy: Paseo de la Castellana 46
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Kod pocztowy: 28046
Państwo: Hiszpania
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Organizacja wydarzeń w zakresie priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej w Hiszpanii — Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym

Numer referencyjny: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie wsparcia Przedstawicielstwu KE w realizacji działań komunikacyjnych w Hiszpanii, mających na celu zwiększenie zainteresowania mediów i ogółu społeczeństwa rozwojem polityki i strategicznymi debatami na poziomie Unii Europejskiej. Ma to mieć miejsce za pośrednictwem organizacji wydarzeń i kampanii (takich jak bieżące kampanie korporacyjne UE, takie jak InvestEU, EUandMe czy EUprotects). Usługi powiązane z organizacją wydarzeń i aktywności obejmują pracę w prasie i mediach społecznościowych, by promować wydarzenia i aktywności, które mają miejsce; jednak te zadania nie stanowią najważniejszych usług w ramach tego zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis zamówienia:

Organizacja wydarzeń w zakresie priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej w Hiszpanii — Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym.

Ogólnym przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie wsparcia Przedstawicielstwu KE w realizacji działań komunikacyjnych w Hiszpanii, mających na celu zwiększenie zainteresowania mediów i ogółu społeczeństwa rozwojem polityki i strategicznymi debatami na poziomie Unii Europejskiej. Ma to mieć miejsce za pośrednictwem organizacji wydarzeń i kampanii (takich jak bieżące kampanie korporacyjne UE, takie jak InvestEU, EUandMe czy EUprotects). Usługi powiązane z organizacją wydarzeń i aktywności obejmują pracę w prasie i mediach społecznościowych, by promować wydarzenia i aktywności, które mają miejsce; jednak te zadania nie stanowią najważniejszych usług w ramach tego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy z możliwością 3-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2019