Услуги - 325759-2019

12/07/2019    S133

Итaлия-Испра: Проверка на земеделските помощи по ОСП въз основа на мониторинг — достъп до продукти или услуги за насложени спътникови изображения с висока разделителна способност от различни времеви сегменти през 2019 г.

2019/S 133-325759

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проверка на земеделските помощи по ОСП въз основа на мониторинг — достъп до продукти или услуги за насложени спътникови изображения с висока разделителна способност от различни времеви сегменти през 2019 г.

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящия търг е закупуване на такива „насложени изображения от различни времеви сегменти“, т.е. вариация на сигнала във времето (времева ос) като продукт или чрез достъп до портал, който позволява извличане на информацията за допълнителна употреба, по време на кампанията през 2019 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
32530000 Оборудване за сателитна комуникация
32534000 Сателитни платформи
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
32533000 Наземни сателитни станции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Проверките чрез мониторинг“ на общата селскостопанска политика (ОСП) заменят проверките на място, които се използват понастоящем за потвърждаване на това дали пряката помощ въз основа на площта се предоставя правилно на земеделските стопани от ЕС, вече се въвеждат при кампаниите за културите за 2018/2019 г. Съгласно член 40 от наскоро приетия Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/746 на Комисията от 18.5.2018 г. няколко региона на държавите членки прилагат система за проверка на земеделските помощи, основана на мониторинг. Такива проверки разчитат на автоматични методи за наблюдение, проследяване и оценка на критериите за допустимост, ангажиментите и задълженията съгласно ОСП. Извършват се регулярни и систематични наблюдения като се използват изображения Copernicus Sentinel или еквивалентни, с помощта на автоматични техники за машинно обучение. В случай, че разделителната способност на тези изображения не е достатъчна, за да се достигне до заключение относно подкрепата, компетентният орган трябва да предприеме подходяща „последваща дейност“. Една от тях е използването на информация от „насложени изображения от различни времеви сегменти“, получена от спътникови изображения с висока разделителна способност (HHR), която допълва входящата информация към автоматичните процеси. Целта на настоящия търг е закупуване на такива „насложени изображения от различни времеви сегменти“, т.е. вариация на сигнала във времето (времева ос) като продукт или чрез достъп до портал, който позволява извличане на информацията за допълнителна употреба, по време на кампанията през 2019 г. Максималният бюджет за тази поръчка е 650 000 EUR.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/08/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/08/2019
Местно време: 11:00
Място:

Мястото на срещата за отваряне на офертите е рецепцията, разположена на входа на обекта на JRC в Испра.

Адрес: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2020

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/07/2019