29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 325759-2019

12/07/2019    S133

Włochy-Ispra: Kontrola pomocy rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na podstawie monitorowania — dostęp do produktu lub usługi w zakresie „stosów obrazów” satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (HHR) 2019

2019/S 133-325759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola pomocy rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na podstawie monitorowania — dostęp do produktu lub usługi w zakresie „stosów obrazów” satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (HHR) 2019

Numer referencyjny: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup „stosów obrazów”, tj. zmienność sygnału w czasie (oś czasowa) jako produktu lub w formie dostępu do portalu, które pozwalają na wydobycie informacji na dalszy użytek w ramach kampanii na rok 2019.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 650 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
32530000 Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32534000 Platformy satelitarne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
32533000 Satelitarne stacje naziemne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrole za pomocą monitoringu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zastępujące obecnie stosowane kontrole na miejscu, których celem jest sprawdzenie, czy bezpośrednia pomoc obszarowa jest prawidłowo udzielana rolnikom z UE są obecnie wdrażane w ramach kampanii 2018/2019. Kilka regionów krajów członkowskich, według niedawno przyjętego artykułu 40 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 746/2018 z dnia 18.5.2018, wdraża system kontroli pomocy rolnej za pomocą monitoringu. Takie kontrole polegają na wykorzystaniu automatycznych metod do obserwacji, śledzenia i oceny zgodności z kryteriami wyboru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz ze zobowiązaniami umownymi i obowiązkami. Regularne i systematyczne obserwacje przeprowadzane są za pomocą obrazów satelitarnych z satelity Copernicus Sentinel lub podobnych, wykorzystujących techniki automatycznego uczenia się. W sytuacji, gdy rozdzielczość takich obrazów nie wystarcza, organ właściwy musi podjąć stosowne „działania następcze”. Jednym z takich działań jest wykorzystanie informacji „stosów obrazów” satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości, które uzupełniają informacje stosowane w ramach automatycznych procesów. Przedmiotem zamówienia jest zakup „stosów obrazów”, tj. zmienność sygnału w czasie (oś czasowa) jako produktu lub w formie dostępu do portalu, które pozwalają na wydobycie informacji na dalszy użytek w ramach kampanii na rok 2019. Maksymalny budżet dla tego zamówienia wynosi 650 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

miejscem spotkania w dniu otwarcia ofert jest recepcja przy wejściu do siedziby JRC w Isprze.

Adres: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2019