S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 325895-2021

29/06/2021    S123

Slovensko-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál

2021/S 123-325895

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 107-279626)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565
Poštová adresa: Limbová
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 837 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ichnatoliová
E-mail: ivana.ichnatoliova@health.gov.sk
Telefón: +421 259373289
Fax: +421 254789321
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.health.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/636

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19

Referenčné číslo: S16757-2021-OddZZ
II.1.2)Hlavný kód CPV
33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup 250 ks kitov na RT-qPCR detekciu COVID-19 na vykonanie cirka 250 000 reakcií na detekciu SARS-CoV-2. Pre vírus SARS-CoV-2 by mali byť použité najmenej 2 ciele genómu ktoré kódujú kľúčové vírusové proteíny podľa odporúčaní WHO a aspoň jeden z cieľov musí byť úplne špecifický pre SARS-CoV-2 vo vzťahu k iným respiračným RNA vírusom. Kit obsahuje špecifické primery a sondy na detekciu SARS-CoV-2 vírusu v qPCR reakcií má spĺňať nasledovné:

1) kit s európskou certifikáciou pre in vitro diagnostiku - CE IVD/rovnocenný ekvivalent

2) kit určený pre použitie na prístrojoch Real Time PCR s fluorescenčnou detekciou (napr. BioRAD CFX, ThermoFisher ABI 7500, ROCHE LIGHT CYCLER 480 a obdobné)

3) kit na princípe TaqMan eseje s fluorescenčnou detekciou amplifikácie; nutná jednokroková esej

4) Kit zahŕňa:

— internú kontrolu na sledovanie kvality priebehu RT-PCR (vrátane syntetickej)

— kontrolu kvality odberu a izolácie cez detekciu ľudského génu

— pozitívnu kontrolu a pasívnu referenciu na kontrolu kolísania fluorescencie

5) kit umožňujúci pridanie aspoň 5(mikro)L testovanej vzorky

6) limit detekcie na úrovni min. 2 kópií genómu v reakcii so senzitivitou aspoň 95 % kit s expiračnou dobou minimálne 12 mesiacov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/06/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 107-279626

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 02/07/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 02/07/2021
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 23/07/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: