Supplies - 325917-2020

13/07/2020    S133

Poland-Wrocław: Autoclaves

2020/S 133-325917

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Postal address: ul. Stabłowicka 147
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 54-066
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Borowik
E-mail: elzbieta.borowik@port.org.pl

Internet address(es):

Main address: https://www.port.org.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: badania naukowe i rozwojowe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem poziomych autoklawów laboratoryjnych – 2 szt.

Reference number: PO.271.16.2020
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem dwóch poziomych autoklawów laboratoryjnych o pojemności użytkowej min. 430 litrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem dwóch poziomych autoklawów laboratoryjnych o pojemności użytkowej min. 430 litrów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej.

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy (rozumiane jako trzy odrębne dostawy na rzecz trzech odrębnych Zamawiających w ramach trzech odrębnych umów) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego takiego jak autoklawy, zmywarki, inkubatory oraz podobny sprzęt będący wyposażeniem zwierzętarni. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.1 SIWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2020
Local time: 13:00
Place:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, w budynku nr 2, w sali konferencyjnej piętro 3, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp. Wykonawca dołącza do oferty, z uwzględnieniem zapisów pkt 6.3 SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2 SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt 5.1 SIWZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP lub na miniPortalu.

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.: oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu dostaw będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 6.5 SIWZ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp w następujących terminach:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.4.1 i 17.4.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2020