Services - 325921-2022

17/06/2022    S116

Poland-Dąbrówka: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 116-325921

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA DĄBRÓWKA
National registration number: REGON 550667971
Town: Dąbrówka
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-252
Country: Poland
E-mail: biuro@zamowieniapubiczne.waw.pl
Internet address(es):
Main address: https://dabrowka.net.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gmina Dąbrówka
National registration number: 550667971
Town: Dąbrówka
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-252
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Moczulska
E-mail: biuro@zamowieniapubliczne.waw.pl
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka.

Reference number: IR.271.1.10.2022
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady (instytucje publiczne), z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanym dalej PSZOK (bez prowadzenia, sam odbiór i zagospodarowanie odpadów), oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z likwidacji dzikich wysypisk. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wskazanych w niniejszym opisie odpadów i ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za każdą 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Gmina Dąbrówka

II.2.4)Description of the procurement:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady (instytucje publiczne), z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanym dalej PSZOK (bez prowadzenia, sam odbiór i zagospodarowanie odpadów), oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z likwidacji dzikich wysypisk. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wskazanych w niniejszym opisie odpadów i ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za każdą 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
27/07/2022

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrówka zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2021, poz,. 888), ustawa o odpadach Dz.U z 2021, poz. 779 b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2021, poz. 779).

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o masie łącznej minimum - 1.000 Mg rocznie. b) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia a w szczególności co najmniej: • 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; • 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • 1 samochodem przystosowanym do transportu kontenerów KP-7; c) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: • 5 osobami, pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę (kierowcy i ładowacze)

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:
27/07/2022

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Genaralnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony pranej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) określenia warunków udziału w postepowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) wykluczenia odwołującego , 4) odrzucenia oferty odwołującego, 5) opisu przedmiotu zamówienia, 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszeni, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 5 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec innych czynności – w terminie 5 dni- od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli zamawiający nie zamieścił w BZ ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 11. Szczegóły określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 22587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/06/2022