Prekės - 325933-2020

Submission deadline has been amended by:  393049-2020
13/07/2020    S133

Polska-Bytom: Urządzenia komputerowe

2020/S 133-325933

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Krajowy numer identyfikacyjny: 276255269
Adres pocztowy: Parkowa 2
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Strychalska
E-mail: zamowienia@um.bytom.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

Numer referencyjny: PA.271.1.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom z podziałem na trzy części (zadania):

— zadanie 1 – drukarka 3D,

— zadanie 2 – program do projektowania,

— zadanie 3 – sprzęt komputerowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 obejmuje dostawę 2 sztuk drukarki 3D.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Program do projektowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 obejmuje dostawę programu do projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia licencji trwającej co najmniej 60 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Licencja / Waga: 40,08
Cena - Waga: 59,92
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci:

a) tablicy multimedialnej;

b) drukarki laserowej;

c) urządzenia kopiującego;

d) zestawów multimedialych (tablica + rzutnik);

e) sprzętu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20,28
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 14,92
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 4,80
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 900 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w polu informacje dodatkowe Zamawiający podaje w tym polu informacje na temat warunków oraz podstaw wykluczenia, a także klauzulę RODO.

Warunki oraz podstawy wykluczenia:

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1) administrator Pani/-a danych os. – Prezydent Miasta Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, POLSKA;

2) inspektor w gminie Bytom – Katarzyna Jurczyk-Kwiecień, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, POLSKA, pi@um.bytom.pl;

3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami Pani/-a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;

5) Pani/-a dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania projektu, lecz nie krócej niż przez 4 lata od zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp);

6) obowiązek podania przez Panią/-a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/-a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pan/-i:

a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/-a dotyczących (w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, w przypadku gdy wykonanie obowiązków z art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postępowania);

b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/-a danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków z art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem z art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/-i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza RODO;

9) nie przysługuje Pani/-u:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych z art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określono w postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki.

Bez wezwania Zamawiającego – 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z art. 86 ust. 5 Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W nie krótszym niż 10 dni terminie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

aktualne na dzień złożenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniu w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast wskazanych dokumentów składa dokumenty określone § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze zm.

Inne informacje:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020