Dostawy - 325933-2020

Submission deadline has been amended by:  393049-2020
13/07/2020    S133

Polska-Bytom: Urządzenia komputerowe

2020/S 133-325933

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Krajowy numer identyfikacyjny: 276255269
Adres pocztowy: Parkowa 2
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Strychalska
E-mail: zamowienia@um.bytom.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

Numer referencyjny: PA.271.1.19.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom z podziałem na trzy części (zadania):

— zadanie 1 – drukarka 3D,

— zadanie 2 – program do projektowania,

— zadanie 3 – sprzęt komputerowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 obejmuje dostawę 2 sztuk drukarki 3D.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 500 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Program do projektowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 obejmuje dostawę programu do projektowania.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia licencji trwającej co najmniej 60 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Licencja / Waga: 40,08
Cena - Waga: 59,92
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3 obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w postaci:

a) tablicy multimedialnej;

b) drukarki laserowej;

c) urządzenia kopiującego;

d) zestawów multimedialych (tablica + rzutnik);

e) sprzętu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcy gwarancji i rękojmi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20,28
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 14,92
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 4,80
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT ID projektu 010F/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 900 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w polu informacje dodatkowe Zamawiający podaje w tym polu informacje na temat warunków oraz podstaw wykluczenia, a także klauzulę RODO.

Warunki oraz podstawy wykluczenia:

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1) administrator Pani/-a danych os. – Prezydent Miasta Bytomia, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, POLSKA;

2) inspektor w gminie Bytom – Katarzyna Jurczyk-Kwiecień, Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, POLSKA, pi@um.bytom.pl;

3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

4) odbiorcami Pani/-a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych;

5) Pani/-a dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania projektu, lecz nie krócej niż przez 4 lata od zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp);

6) obowiązek podania przez Panią/-a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/-a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pan/-i:

a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/-a dotyczących (w trakcie oraz po zakończeniu postępowania, w przypadku gdy wykonanie obowiązków z art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postępowania);

b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/-a danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków z art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem z art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/-i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza RODO;

9) nie przysługuje Pani/-u:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych z art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określono w postanowieniach umownych, stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki.

Bez wezwania Zamawiającego – 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z art. 86 ust. 5 Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W nie krótszym niż 10 dni terminie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

aktualne na dzień złożenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniu w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast wskazanych dokumentów składa dokumenty określone § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze zm.

Inne informacje:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą: 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020