Supplies - 326025-2020

13/07/2020    S133

Poland-Warsaw: Steriliser

2020/S 133-326025

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojskowy Instytut Medyczny
National registration number: PL911
Postal address: ul. Szaserów 128
Town: Warszawa 44
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-141
Country: Poland
Contact person: Beata Pluta
E-mail: bpluta@wim.mil.pl
Telephone: +48 261816816

Internet address(es):

Main address: www.wim.mil.pl

Address of the buyer profile: www.bip.wim.mil.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wim.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://wim.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sterylizatora niskotemperaturowego

Reference number: P/153/2020/SZ/WIM/MON - 68/ZP/20
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora niskotemperaturowego (plazmowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ dla pozycji 1 i załącznik nr 6 do SIWZ dla pozycji: 2, 3, 4, 5, 6.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora niskotemperaturowego (plazmowego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ dla pozycji 1 i załącznik nr 6 do SIWZ dla pozycji: 2, 3, 4, 5, 6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 95 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagany termin wykonania zamówienia:

— poz. nr 1 – maksymalnie 42 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy,

— poz. nr: 2, 3, 4, 5, 6 – dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Realizacja zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ dla pozycji 1 i załącznik nr 6 do SIWZ dla pozycji: 2, 3, 4, 5, 6.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: budynek nr 32 (Oddział Techniczno-Eksploatacyjny), pokój nr 423.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia;

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

A) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

B) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 rozdz. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2020