Bauleistung - 326079-2019

12/07/2019    S133    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Wieliczka: Bauarbeiten

2019/S 133-326079

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wieliczka
Nationale Identifikationsnummer: 351555364
Postanschrift: ul. Powstania Warszawskiego 1
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL214
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W sprawach merytorycznych – Krzysztof Kałuża, Anna Bik, w sprawach formalnych – Adam Konieczny
E-Mail: magistrat@wieliczka.eu
Telefon: +48 122634100
Fax: +48 122786860

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wieliczka.eu

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa PSZOK w gminie Wieliczka

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.10.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z rampą wyładowczą, wagą najazdową lub przejazdową oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Będzie on zlokalizowany przy ul. Jedynaka 30, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego PSZOK-a. Lokalizacja obejmuje części działek 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27, których właścicielem jest Gmina Wieliczka.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214
Hauptort der Ausführung:

Wieliczka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. W ramach opracowań przedproj. Wyk. zobowiązany jest uzyskać m.in.:

— aktualną mapę syt. – wys. obejmującą teren części działek nr.: 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27 wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod. kan, sieć elektroenergetyczną,

— badania geotechniczne terenu,

— uzgodnienia dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków,

— uzgodnienia dotyczące wjazdu/wyjazdu z PSZOK od ulicy Jedynaka J.,

— warunki przyłączenia do sieci elektroenerg.

2. W ramach opracowań proj. Wyk. zobowiązany jest m. in. do:

— oprac. kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej — wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę,

— uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamaw. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,

— oprac. kompletnej dokumentacji wykon. w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej,

— oprac. STWIORB w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej,

— oprac. planu BIOZ w wersji papierowej w 1 egz. orz w wersji elektronicznej,

— oprac. przedmiaru robót w wersji papierowej w 1 egz., w wersji elektronicznej,

— oprac. instrukcji funkcjonowania obiektu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej,

— oprac. instrukcji p. poż,

— oprac. dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej.

Wykon. uzyska w imieniu i na rzecz Zamaw. wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.

3. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:

— uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, demontaż istniejącej wiaty magazynowej,

— montaż i budowę rampy najazdowej bez układu grzewczego, rozprowadzonego w elementach rampy najazdowej, umożliwiającego poprzez jego podgrzanie korzystanie z PSZOK niezależnie od czynników atmosferycznych- pozostałe wyposażenie zgodne z PFU. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, dążąc do optymalnego wykorzystania terenu przewidzianego pod inwestycję, zaproponował zoptymalizowaną w stosunku do wersji poglądowej koncepcję rampy, zachowując wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w rozdziale 1.4 PFU, a w szczególności zestawienie strumieni odpadów w PSZOK wraz z miejscami i sposobem ich gromadzenia, jak wymagane w tabeli nr 1 oraz parametry techniczno-funkcjonalne rampy PSZOK, jak wymagane w tabeli 2,

— umiejscowienie kontenerów, pojemników, worków, zbiornika,

— trasy przejazdowe,

— instalację legalizowanej wagi najazdowej lub przejazdowej,

— zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe o pow. min. 30 m2 wyposażone w elektronarzędzia zgodnie z PFU. Wyposażenie warsztatu będzie obejmowało: elektronarzędzia warsztatowe (wiertarka, wkrętarka, szlifierka, piła, lutownica), maszynę do szycia ciężkiego, regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem, oświetlenie i wentylację warsztatową (odciąg miejscowy), min. jedno miejsce parkingowe,

— montaż (uzupełnienie) ogrodzenia i szlabanu,

— obsadzenie wiecznie zielonym panelem (zielony ekran) pasa wzdłuż istniejącego ogrodzenia,

— zagospodarowanie terenu nasadzeniami wzdłuż ogrodzenia oraz na terenie nie zajętym pod projektowany PSZOK,

— organizacja robót budowlanych w sposób niekolidujący z działalnością ZGK w Wieliczce Sp. z o.o oraz wykonawcą zadania pn. Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPMP.05.02.01-12-0441/17 Zadanie dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 5 Ochrona środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Planowany termin wykonania zamówienia:

1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2. planowany termin zakończenia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 058-132905
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa PSZOK w gminie Wieliczka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, gdyż jedyna złożona oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, t.j. kwotę 1 700 000,00 PLN, a Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w pkt VI.4.3) w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019