Services - 326109-2017

18/08/2017    S157    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

2017/S 157-326109

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Nowe Jaworzno Grupa Tauron Spółka z o.o.
REGON: 366943241
ul. Energetyków 15
Jaworzno
43-603
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Piątek
Tel.: +48 324672135
E-mail: krzysztof.piatek@nowejaworzno-grupatauron.pl
Faks: +48 324672440
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nowejaworzno-grupatauron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.nowejaworzno-grupatauron.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Nowe Jaworzno Grupa Tauron Spółka z o.o.
REGON: 366943241
ul. Energetyków 15
Jaworzno
43-603
Polska
Osoba do kontaktów: Waldemar Ostrowski
Tel.: +48 324672840
E-mail: waldemar.ostrowski@tauron-wytwarzanie.pl
Faks: +48 324672812
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nowejaworzno-grupatauron.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Nowe Jaworzno Grupa Tauron Spółka z o.o.
REGON: 366943241
ul. Energetyków 15
Jaworzno
43-603
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Plewik
Tel.: +48 324673231
E-mail: michal.plewik@nowejaworzno-grupatauron.pl
Faks: +48 324672898
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.nowejaworzno-grupatauron.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2017/NJGT/DN/02710/L
II.1.2)Główny kod CPV
71334000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Koordynacja rozruchu bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/03/2018
Koniec: 20/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w tym zakresie warunki udziału w Postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w wypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien być wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja A pkt 1) JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli

a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż równowartość 3 000 000 PLN

na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja B pkt 6) JEDZ,

b) Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego o wartości nie niższej niż równowartość 1 000 000 PLN

na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja B pkt 5) JEDZ,

c) Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część III sekcja B JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w ostatnich 10 latach wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje – co najmniej usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. polegającą na przeprowadzeniu kompleksowych prac rozruchowych lub koordynacji prac rozruchowych przed przejęciem do eksploatacji nowobudowanego bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o mocy elektrycznej brutto ≥ 50 MW w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja C pkt 1b) JEDZ wraz z podaniem ich ilości, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

b) dysponuje osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace na stanowisku eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, pozwalające na realizację prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 r., poz. 492), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w następującym zakresie odpowiednio:

— kierownik zespołu rozruchowego posiadający wyższe wykształcenie techniczne, który w okresie ostatnich 10 lat przynajmniej 1-krotnie pełnił funkcję kierownika rozruchu lub zastępcy kierownika Rozruchu nowobudowanego bloku energetycznego opalanego paliwem stałym o mocy nie mniejszej niż 50 MWe, przed przejęciem do eksploatacji,

— 1 członek zespołu posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej lub podmiotach świadczących usługi na rzecz tych podmiotów na stanowisku specjalisty ds. elektrycznych,

— 1 członek zespołu posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej lub podmiotach świadczących usługi na rzecz tych podmiotów na stanowisku specjalisty ds. AKPiA,

— 1 członek zespołu posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej lub podmiotach świadczących usługi na rzecz tych podmiotów na stanowisku specjalisty ds. technologii,

— 1 członek zespołu posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze wytwarzania energii elektrycznej lub podmiotach świadczących usługi na rzecz tych podmiotów na stanowisku specjalisty ds. systemu,

na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja C pkt 6 JEDZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 23. ust. 5 Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy będzie wymagał zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej:

a) Kierownika Zespołu Koordynatora Rozruchu,

b) Zastępcy Kierownika Zespołu Koordynatora Rozruchu,

c) Personelu Biura Koordynatora Rozruchu,

d) Specjalisty Technologa,

e) Specjalisty ds. Elektrycznych,

f) Specjalisty ds. AKPiA,

g) Specjalisty ds. Systemu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, Budynek B, 1 piętro, sala 235.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszystkie informacje i wymagania Zamawiającego oraz warunki i procedura składania Ofert są opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.nowejaworzno-grupatauron.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania Ofert.

Oferty składa się w Tauron Wytwarzanie S.A., Departament Zakupów i Logistyki, ul. Promienna 51, pokój 251, budynek B w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie realizowane będzie przez okres od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 30.3.2018 r. do dnia 20.2.2020 r.

Zamawiający informuje, że wymaga złożenia formularza JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, który zamieszcza wraz z instrukcją wypełnienia na swojej stronie internetowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017