Roboty budowlane - 32611-2020

23/01/2020    S16

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane

2020/S 016-032611

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”

Numer referencyjny: WZP.271.1.140.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu (pełna nazwa zamówienia).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
34922100 Oznakowanie drogowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71354000 Usługi sporządzania map
31523200 Trwałe znaki informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dla części I zamówienia – Załącznik nr 3a do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski FunduszRozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii igospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dlapoddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji – waga 20 %;

3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zabudowa biletomatu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
42961000 System sterowania i kontroli
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
42933000 Automaty sprzedające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap III”:

1. budowa małego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami;

2. zabudowa biletomatu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dla części II zamówienia – Załącznik nr 3b do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski FunduszRozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii igospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dlapoddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1. ceny brutto – waga 60 %;

2. długość okresu gwarancji – waga 20 %;

3. doświadczenie kierownika budowy – waga 20 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawa prawna:

Art. 43 ust. 2b pkt 1 uPzp – zamawiający wyznaczy termin składania ofert, nie krótszy niż 15 dni.

Podstawa faktyczna:

Wstępne ogłoszenie informacyjne:zostało opublikowane pod numerem 2019/S 012-022835 w dniu 17.1.2019:

— zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

— zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 17.1.2019, czyli na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w częściach nr I–II.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w częściach nr I–II.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.1.2020, do godziny 10:00 nie zostały złożone żadne oferty w zakresie części nr I–II ww. postępowania.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji i postępowanie unieważniono.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2020